Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1113          Година 06.06.2018       Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на седемнадесети май две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                         2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Сийка Хардалова

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 725 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ срещу решение № 139/29.01.2018г. постановено по н.а.х.д. № 6109 по описа за 2017г. на Районен съд Бургас. Конкретни отменителни основания не се сочат. Не споделя изводите на съда обосновали отмяна на издаденото наказателно постановление, като счита, че правомерно е ангажирана отговорността на наказаното лице. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърждаване на наказателното постановление.

Ответникът – Г.С.Г. с ЕГН: **********, с адрес по месторабота „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, гр.Бургас, ж.к.„Меден рудник“, зона „А“, редовно уведомен, оспорва  касационната жалба, като неоснователна.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебното решение.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд Бургас е отменил наказателно постановление № НП 27-173-1 от 13.11.2017г., издадено от изпълнителния директор на ИА „Медицински одит“, с което на Г.Г., за две нарушения на чл.29, т.1 от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ (Наредбата) и на основание чл.229, ал.1, вр. чл.235 от Закона за здравето (ЗЗ) са наложени две административни наказания „глоба“ в размер на 300 лева всяко. За да постанови решението си съдът е приел, че в проведеното административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, които обосновават отмяна на издаденото наказателно постановление. Посочено е, че безспорно са налице сочените нарушения, но неправилно е определен субекта на административнонаказателна отговорност, като същата е следвало да понесе болничното заведение, а не физическото лице – лекар, с оглед на което е отменил наказателното постановление.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалвано то решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни. Решението на първоинстанционния съд е допустимо, правилно и законосъобразно.

С оспореното наказателно постановление е ангажирана отговорността на ответника по касация Г.Г., за това, че при извършена проверка в „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед“ ЕООД, е установено, че: 1.На 29.06.2016г. пациентката С.П. е приета по КП № 005 „Раждане“, с лекуващ лекар д-р Г., като същата е заявила, че предпочита извършване на „нормално раждане“, което да бъде осъществено от д-р Г., с оглед на което заплатила на касата на лечебното заведение сумата от 300 лева за избор на лекар; 2.На 01.07.2016г. пациентката Д.П. е приета по КП № 005 „Раждане“, с лекуващ лекар д-р Г., като същата е заявила, че предпочита извършване на раждане от д-р Г., с оглед на което заплатила на касата на лечебното заведение сумата от 300 лева за избор на лекар. Контролните органи приели, че е нарушена забраната да не се допуска избор на екип/лекар, който лекува и наблюдава пациента през цялото време на престоя в лечебното заведение, с оглед на което бил съставен акт за установяване на нарушението № А 27-173-1/12.06.2017г., въз основа на който било издадено и процесното наказателно постановление.

Съгласно чл.29, ал.1, т.1 от Наредбата, не се допуска извършването на избор на лекар/екип, който да лекува и наблюдава пациента за цялото време на престоя му в лечебното заведение, в т.ч. на служебно определения от лечебното заведение лекуващ лекар на пациента.

От събраните в административнонаказателното и първоинстанционното съдебно производство доказателства се установява, че „МБАЛ Бургасмед“ ЕООД, като юридическото лице е получило процесните суми и е издало фактури за тях. Видно от представените заявления за избор на лекар, същите са на бланки, издадени от юридическото лице, подпечатани с печат на същото. По делото е приобщена и заповед № 251/30.12.2016г., издадена от управителя на дружеството, съгласно която в случаите, когато медицинските услуги не се оказват по договор с НОИ, пациентите заплащат медицинските услуги съобразно ценоразпис на лечебното заведение. С оглед така представените доказателства, правилно първоинстанционния съд е приел, че в случая  дружество не е спазило задълженията си по чл.29, т.1 от Наредбата и е следвало да бъде ангажиране неговата административнонаказателна отговорност, а не тази на физическото лице – лекар, което е било избрано да извършва медицинската услуга.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 139/29.01.2018г. постановено по н.а.х.д. № 6109 по описа за 2017г. на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                 2.