ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 23.05.                                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети май                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 725 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Й.К., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. Т., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Кмет на община Средец, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.Я.К., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна З.Я.М., редовно призована, не се явява и не изпраща представител. 

Заинтересованата страна Я.Д.К., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Й.Д.К., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Т.Д., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

адв. Т.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя  и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И го ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от А.Й.К. против Заповед № 1231/29.11.2016 г., издадена от кмета на община Средец, с която на основание чл. 225а, ал. 1 ЗУТ е наредено да бъде премахнат установения незаконен строеж, съставляващ „навес“, находящ се в УПИ X-512 в кв. 50 по плана на гр. Средец.

 

адв. Т. : Поддържам жалбата. Моля с оглед направеното от нас оспорване във връзка с това, че навесът не представлява строеж по смисъла на ЗУТ, а козирка на входната врата да бъде допусната от съда съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроси, които съм формулирала в изрична молба. Нямам други  доказателствени искания.

 

Съдът с оглед формулираните от адв. Т. доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Допуска изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши оглед на място, а при необходимост и справка в община Средец да отговори на въпросите, формулирани от адв. Т. в нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

Определя предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 200,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ внесения предварителен депозит.

Определя за вещо лице С.Ж.И., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.07.2017 г. от 14,50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: