ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 659                     11 април 2016  година               град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ - ми състав, в закрито заседание на единадесети април, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                             

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 725  по описа за  2016 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Н.К.С. *** против мълчалив отказ на кмета на Община Созопол да издаде заповед по чл.195, ал.5 и чл.196 ЗУТ по направени от нея оплаквания в писмо, рег.№7-94-Н-19 от 16.02.2016 година.

Твърди, че кметът на Община Созопол е формирал с бездействието си мълчалив отказ, който моли да бъде отменен.

Съдът, след извършена служебна проверка, намира, че жалбата е недопустима за разглеждане по същество по следните съображения:

Предмет на оспорване в настоящото производство е мълчалив отказ на кмета на Община Созопол да издаде заповед по чл.195, ал.5 и чл.196 ЗУТ по изложените в писмо, рег.№7-94-Н-19 от 16.02.2016 година оплаквания.  При издаване на заповеди по чл.195 и 196 ЗУТ, компетентният орган- кметът на общината действа служебно при наличие на визираните в закона предпоставки.

Разпоредбата на чл.58, ал.1 АПК сочи, че непраизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде искания акт. Не всяко мълчание обаче на административния орган представлява мълчалив отказ. Такъв се формира само когато органът е бил задължен да издаде поискания от него акт, какъвто не е настоящият случай.  При положение, че липсва законова възможност кметът на Община Созопол да бъде правно задължен да издаде заповеди от категорията на поисканите, не е налице и мълчалив отказ годен за оспорване. С цитираното писмо, рег.№7-94-Н-19 от 16.02.2016 година, С. само е сигнализирала административния орган за произнасяне по реда на  чл.195 и 196 ЗУТ. Издаването на заповеди като последните е в прерогативите на кмета на общината като същият не е объврзан от  исканията/сигналите на определени лица за това.

Ето защо, непроизнасянето на кмета на Община Созопол не е в случая годен за оспорване административен акт, поради което жалбата на Н.С. е недопустима и следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

По тези съображения и на основание чл.159, т.1 АПК, Административен съд-Бургас, VІІІ-ми състав

        

        О П Р Е Д Е Л И:

       

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на  Н.К.С. *** против мълчалив отказ на кмета на Община Созопол да издаде заповед по чл.195, ал.5 и чл.196 ЗУТ по направени от нея оплаквания в писмо, рег.№7-94-Н-19 от 16.02.2016 година.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №725 по описа на Административен съд – Бургас за 2016 година.

          Определението може да се обжалва с частна жалба в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                              

       

                                                         СЪДИЯ :