ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 22.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и втори май                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Величка К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 724 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.Б.Б., редовно уведомен, явява се лично и с адв.П.К. с представено пълномощно, находящо се на лист 173 от делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Главен архитект на ОБЩИНА НЕСЕБЪР – арх.Валентин Димов, редовно уведомен, не се явява; представлява се от юрисконсулт М.В., представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К. и юрисконсулт А., представят днес пълномощни.

        

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор К..

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл.16 от АПК да конституирате като страна в процеса Окръжна прокуратура гр.Бургас.

 

Съдът като взе предвид изявлението на прокурора и на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА встъпване в процеса на прокурор от Окръжна прокуратура гр.Бургас.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.   

 

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв.К.: Поддържам изцяло подадената от нас жалба.

Във връзка с доказателствата, искаме да заявим, че приложеното Решение на Комисията по земята от 26.12.1985г., налично на лист 68 от делото (гръб), поради това, че не е четливо, моля на основание чл.186 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК да изискате от Министерски съвет като правоприемник на тази комисия четлив екземпляр от решението, съответно при условията на евентуалност, по реда на чл.190 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК да задължите РДНСК да представи четливо копие на това решение. В условията на евентуалност, на основание чл.192 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, моля да ни дадете срок да представим молба, с която да задължите трето неучастващо по делото лице, а именно Министерски съвет да представи въпросното решение.

На следващо място, искаме да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да бъде комплексна и с участието на вещо лице геодезист, която да отговори на въпроси, които сме формулирали, но поради причина, че в кантората ни е прекъснато ел.захранването, моля да ни предоставите макар и 1-дневен срок да представим нарочна молба с въпроси.

На следващо място, по молба на доверителката ми във връзка с искания достъп до обществена информация от РИОСВ, получихме удостоверение, че имотът, в който е построена сградата не попада в защитена зона по Закона за биологичното разнообразие. Моля да ни дадете срок да представим  препис за насрещната страна и прокурора от представените в днешно съдебно доказателства, тъй като не успяхме да направим копия по същите причини, че е прекъснато ел.захранването в кантората.

 

Юрисконсулт В.: Поддържам жалбата на основанията визирани в нея. Бих искала да допълня само и да направя уточнения относно твърдението в оспорената заповед, че към разрешението за строеж не е представено решение за ОВОС. Считам, че такова не е следвало да бъде изготвено, тъй като в чл.81, ал.1, т.2 о Глава VІ от ЗООС, в редакция ДВ бр.47/2009г. е посочено точно за кои инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии следва да се извършва такава оценка, а именно само тези, визирани в Приложения 1 и 2 от закона в съответната им редакция, тъй като приложенията са претърпели в годините промени и допълнения. Съображенията си ще изложа подробно в хода по същество.

В кориците на делото не се открива сигнала, който е изходящ от административния орган, насочен към главния прокурор и редица други органи и институции. Ако не е приложен към преписката, би искала административният орган да бъде задължен да го представи по делото. Такъв сигнал има, защото имам данни, че е получен в Главна прокуратура, в МОСВ. Ще направя доказателствено искане административният орган да бъде задължен да представи по делото сигналът, чийто изходящ номер ще посоча изрично.

Относно допустимостта на това доказателство, моля да се произнесете, след като се запознаете с неговото съдържание.

Изходящият номер на сигнала е ЮИР-197-00-742 от 28.11.2016г.

На този етап нямам други доказателствени искания.

 

Юрисконсулт К.: Оспорвам двете жалби. Моля да приемете административната преписка, която е приложена в цялост.

По отношение направеното искане, досежно четливи екземпляри от Заповед № КЗ-6 от 26.12.1985г. заявявам, че не разполагаме с по-четлив екземпляр от този, който сме приложили към административната преписка. В случай, че прецените, че следва да бъдем задължени ние да го представим, искам да кажа, че този екземпляр сме получили с писмо на главния архитект на Община Несебър. Т.е., предполагам, че същите съхраняват по-четлив вариант.

По отношение направеното искане да дадете възможност за ангажиране на съдебно-техническа експертиза и формулиране на въпроси, моля да ни дадете възможност да се запознаем с тези въпроси, ако допуснете такива и да изразим становище.

Относно искането да бъдем задължени да представим сигналът цитиран от колегата – процесуален представител на главния архитект на Община Несебър, се противопоставям. Делото е образувано относно оспорване на заповед, която е предмет на административно производство по чл.216 от ЗУТ, което производство е образувано пред началника по подаден протест от Окръжна прокуратура гр.Бургас. Т.е. изисканият сигнал не е част от образуваното административно производство и не считам, че следва да се представя.

По повод представеното писмо от РИОСВ, по предоставена на жалбоподателя обществена информация – считам, че същото е неотносимо, тъй като твърденията в оспорения административен акт са, че имотът попада в БЛИЗОСТ до защитената зона, а не ВЪВ границите на защитена зона.

 

Юрисконсулт А.: Присъединявам се към казаното от колегата. Оспорвам подадените жалби. Моля да приемете представените писмени доказателства от административния орган. Считам, че документът, който не е цитиран в оспорения административен акт (посоченият сигнал) не би следвало да се изисква да се представя, тъй като не е обсъждан в оспорения административен акт.

Моля, след като се запознаем с въпросите, формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя за назначаване на комплексна експертиза и след като изразим становище по тях, при необходимост да ни дадете възможност за поставяне от наша страна въпроси към вещи лица, при евентуално допускане на експертизата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Присъединявам се изцяло към изразеното становище от процесуалните представители на ответника. Да се приеме административната преписка. Да се уважи искането за експертиза, като след поставяне на  въпросите, да бъдем уведомени за евентуално поставяне на въпроси към същата.

 

 Юрисконсулт В.: Основанията за незаконосъобразност са именно поради нарушение на процесуалните правила. Действително в оспорената заповед е посочено основание, по което се е развило производството по издаването на тази заповед, но твърдим, че не е инициирано с този протест. Преди протеста има други книжа, които следва да се присъединят към тази преписка, след като касаят проверка на процесния обект, на прогласеното за нищожно разрешение за строеж. Моля да бъде допуснато това доказателство, а едва след това да бъде ценено дали е относимо.

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с двете жалби писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и допълнително постъпилите от главния архитект на Община Несебър писмени доказателства, изискани от съда, както и представеното в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя писмо с изх.№ ЗДОИ-10 от 09.03.2017г., ведно с Решение № 9/09.03.2017г. за предоставяне на достъп до обществена информация.

 

 

Доказателствените искания на двамата жалбоподатели, заявени от техните пълномощници в днешно съдебно заседание  съдът счете всички тях за неоснователни, като в тази връзка съобрази, че по делото са налични достатъчно писмени доказателства, въз основа на които да изясни правния спор от фактическа страна, поради което не намира за необходимо делото да бъде попълнено с допълнителни доказателства в претендирания смисъл, както и да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение доказателствените искания на двамата жалбоподатели за събиране на допълнителни доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Моля да ни представите подходящ срок за представяне на писмена защита.

Моля да уважите изцяло подадената от нас жалба и да отмените заповедта изцяло и ни присъдите направените деловодни  разноски, включително и разноските за адвокатски хонорар. Представям списък на разноските.

Юрисконсулт В.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на главния архитект на Община Несебър и да отмените оспорената заповед. Моля да ни предоставите срок за представяне на подробни писмени бележки, както и моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Юрисконсулт К.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите и двете жалби и да оставите в сила оспорения административен акт като правилен и законосъобразен. Моля да ни дадете възможност да представим подробни съображения в писмен вид и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Оспорвам претендираните разноски за адвокатски хонорар като прекомерно висок.

Юрисконсулт А.: Моля да оставите без уважение подадените жалби и да потвърдите законосъобразността на заповедта  на началника на РДНСК-ЮИР.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбите като неоснователни и да потвърдите атакуваната заповед.

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок, считано от днес за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: