ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 18.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На    осемнадесети май                              две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 724 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Лукойол Нефтохим Бургас”АД, редовно призован, се явява Ю.К.И., с приложено по делото пълномощно при първото разглеждане.

 

За ОТВЕТНИКА – Началник на МП”Пристанище Бургас-център”, редовно призован, се явява Ю.К.К.-Г. и Ю.К.Т., с приложено пълномощно по делото при първото разглеждане.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е за втори път висящо пред Административен съд-гр.Бургас, след като с решение № 3706/31.03.2016г. на Върховен административен съд, е отменено решение № 880/15.05.2015г., постановено по административно дело № 2304/2012г. по описа на Административен съд-гр.Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда за произнасяне по законосъобразността на оспорения административен акт.

 

Производството е образувано по жалба на „Лукйол Нефтохим Бургас” АД против решение № 5770/24.09.2012година на Началника на митнически пункт „Пристанище Бургас-център”, мълчаливо потвърден от началника на Митница Бургас.

Съдът УКАЗВА повторно на административния орган, че е негова тежестта да установи наличие на предпоставките за  извършване  на спорното тарифно класиране, а отделно от това  УКАЗВА на всяка една от  страните, че следва да докажат фактите и обстоятелствата,  за които излагат твърдения и от които се ползват в  настоящето производство.

Ю.К.И. – Поддържаме жалбата. Считаме делото за изяснено. Няма да представяме  доказателства.

Ю.К.Т. – Оспорвам жалбата, няма да сочим други доказателства.

Ю.К.К.-Г. -Оспорваме жалбата, няма да сочим други доказателства.

Съдът  с оглед становищата  на страните   счете делото за изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА  ход на делото по същество.

Ю.К.И. -Моля да постановите  решение, с което да отмените  решението на МП Пристанище Бургас, с което е  определен тарифен код различен  от декларирания, по съображения и доводи в жалбата, допълненията към нея и   в подробните писмени бележки, които да съобразите. Моля за разноските и  ю.к.възнаграждение. Моля да съобразите решението  с практиката  на ВАС.

Ю.К.Т.- Моля да отхвърлите жалбата,считам същата за  неснователна. Решението  е издадено   от компетентен  орган, в предвидената от закона форма и срок.Решението  е издадено след изготвена МЛЕ и становище  на Дирекция „Тарифна  политика” за определяне на правилен тарифен код на внасяната стока. Моля да вземете предвид факта, че въпреки   оспорването   на МЛЕ, че  в нея са определени въглеводородите, а не ароматните съставки, считаме това възражение за неоснователно,  като съображенията ни са,  че няма как да бъдат определени само въглеводородите, тъй като в това число са включени  и асфалтените, както и предвид решението на на СЕС по дело С-330/13, в което се посочва, че понятието „ароматни съставки”, фигуриращо в гл.27 от КН, трябва да се тълкува като по-широко от понятието „ароматни въглеводороди”.Моля  да потвърдите  издания акт и да ни бъдат присъдени направените разноски и ю.к. възнаграждение. Изцяло поддържам изложеното в писмените бележки при първоначалното разглеждане на делото пред Административен съд Бургас.

 

Ю.К.К.-Г. – Моля, при постановяване на решението  да съобразите представените  при първото разглеждане писмени бележки и аргументите, които сме изложили.

Ю.К.И.- Във връзка с наведените допълнителни доводи за включване  в групата на ароматните съставки на други въглеводороди, каквито са асфалтените  заявявам, че по делото липсват доказателства, както в извършената  МЛЕ така и  в другите експертизи, а предвид   доказателствената тежест, в  тежест  на ответника  е да докаже  тези обстоятелства  и факти, на които гради  защитната  си теза, а именно преобладаването на ароматните  над неароматните съставки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: