ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 16.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети юни                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 724 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, се явяват главен юрисконсулт М. Д. и младши експерт в отдел „Правно-нормативно обслужване” в Областна администрация Бургас А. Д.,  с пълномощни по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Карнобат, редовно уведомен, не се представлява.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. И МЛ. ЕКСПЕРТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпили са изисканите от ответника доказателства, а именно: Решение на Общински съвет Карнобат по чл. 37, б. „и", ал. З от ЗСПЗЗ, ведно с Приложение № 1 и Приложение № 2, както и Решение на Общински съвет Карнобат за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.

 

МЛ. ЕКСПЕРТ Д.: Уважаема госпожо съдия, моля да премете представените доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Моля да приключите съдебното дирене.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДАВА думата по същество.

 

МЛ. ЕКСПЕРТ Д.: Уважаема госпожо съдия, моля да отмените обжалваното решение по мотивите от заповедта на областния управител. Следва да посоча, че приложим в случая е ЗСПЗЗ. Същият се явява специален и дерогира действието на ЗОС, предвид което следва да се спазва специалната процедура, установена в ЗСПЗЗ относно отдаването под наем на ливади и пасища. Също така, не са спазени законовите изисквания, визирани в чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл. 8, ал. 9 от ЗОС и процесният имот не е включен в задължителния списък за имотите, отредени за индивидуално и общо ползване, както и в годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост. Не са ангажирани и доказателства за изпълнение на изискванията по чл. 37о, ал.1, ал. 2 и ал. 4 от ЗСПЗЗ.

Предвид гореизложеното моля да постановите решение, с което да отмените процесното решение на Общински съвет Карнобат, като незаконосъобразно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам какво да добавя. Поддържам казаното от колегата.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          СЪДИЯ: