ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 12.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети май                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 724 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ОСПОРВАЩИЯТ областен управител на Област Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ж. и младши експерт в отдел „ПНО” в Областна администрация Бургас Д.,  с пълномощни от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Карнобат, редовно призован, не се представлява.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. и МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО  ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по Заповед № РД-09-9/15.04.2015година на областен управител на област Бургас, с която се оспорва решение № №503.І на Общински съвет Карнобат, прието по т.6 от дневния ред на заседание проведено на 25.03.2015година, отразено в протокол  №34, входиран в областна администрация Бургас под №61-00-54/01.04.2015година, с което се дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост с площ 2,000дка, представляващ поземлен имот №0300009, в землището на с.Церковски, с начин на трайно ползване „пасище с храсти”, целият с площ от 9 772дка, на ЕТ „Минчо Стайков –комерс” за срок от 10 години, при годишна наемна цена от 10лв./дка.

 

ПОСТЪПИЛА е изисканата от съда административна преписка от ответника.

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Д.: Поддържам заповедта на областен управител на област Бургас. Моля да задължите ответника да представи задължителния списък по чл.37и ал. 3 от ЗСПЗЗ за имотите  отредени за индивидуално ползване, решението на Общински съвет Карнобат, с което са приети правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на общината по чл.37о ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, както и решението по ал.4 за 2015година на същия член и годишната програма за управление и разпореждане на имотите общинска собственост по чл.8, ал. 9 от ЗОС.

Нямаме други доказателствени искания и няма да соча нови доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Поддържам казаното от колегата Д..

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените заповедта за оспорване и административната преписка писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването да представи изисканите от оспорващия доказателства, а именно списък по чл.37и ал. 3 от ЗСПЗЗ за имотите  отредени за индивидуално ползване, решението на Общински съвет Карнобат, с което са приети правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на общината по чл.37о ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ и решението по ал.4 за 2015година по чл.37 от ЗСПЗЗ и годишната програма за управление и разпореждане на имотите общинска собственост по чл.8, ал. 9 от ЗОС.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствен искания в днешното съдебно заседание и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.06.2015година от 10.50часа, за която дата и час оспорвания уведомен от съдебно заседание, ответника по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.14 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: