Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

   

Номер  1037        16 юни 2014 година             град  Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ -ми административен състав, в публично  заседание на единадесети юни,  две хиляди и четиринадесета година, в състав:                                              

                                                                                   Съдия : Златина Бъчварова

                                                                       

Секретар Г.Д.

като разгледа докладваното от съдия  Златина Бъчварова                              

административно дело  номер  724   по описа за  2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по чл.197, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс/ДОПК/.

Образувано по жалба на „Комакс”ООД, с ЕИК по Булстат 102854235, със седалище и адрес на управление – гр. Бургас, кв. „Долно Езерово”, ул. „Пасат” №10, представлявано от П.К.Д. против Решение №11 от 17.02.2014 година на директора на ТД на НАП – Бургас, с което е потвърден като правилен и законосъобразен отказ за отмяна на обезпечителни мерки №ИТ-00-14844 от 20.01.2014 година на  публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас.

Жалбоподателят, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Счита, че неправилно органът по приходите е отказал да отмени наложените обезпечителни мерки, тъй като ревизионния акт по повод, на който са наложени, е отменен. Излага подробни съображения. Моли за отмяната на издадения акт. Не ангажира доказателства.

Ответникът по жалбата - директорът на  ТД на НАП – Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по жалбата. Представя административната преписка по издаване на оспорения акт. Не ангажира доказателства.

Административен съд- Бургас, като взе предвид доводите на страните, след преценка на доказателствата по делото и като съобрази закона, намира следното :

По делото липсват данни кога жалбоподателят е уведомен за процесния административен акт, поради което съдът приема, че жалбата е подадена в срока по чл. 197, ал.2 ДОПК, пред надлежна инстанция, от лице, което е адресат на акта и има правен интерес, съдържа изискуемите по закон реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Видно от представената административна преписка, с покана за доброволно изпълнение, изх.№ИТ-00-14844 от 11.11.2013 година жалбоподателят е уведомен за установените задължения по ревизионен акт №021300892 от 24.09.2013 година/л.62 от делото/.

Предвид големия размер на задължението - 348 653.35 лева, представляващо главница в размер на 284086.75 лева и лихва – 64 566.60 лева/ и липсата на данни за притежавано движимо или недвижимо имущество, с Постановление за налагане на обезпечителна мярка, изх.№ИТ-00-14844 от 11.11.2013 година, на основание чл.200 във връзка с чл.202 и чл.195, ал.1 и 3 ДОПК е наложен запор върху всички банкови сметки на длъжника/л.58 от делото/.

Издаденият Ревизионен акт №021300892 от 24.09.2013 година, обжалван по административен ред е отменен с Решение №1 от 06.01.2014 година и  преписката е върната на органа по приходите със задължителни указания за издаване на нов ревизионен акт/л.18 от делото/

Жалбоподателят е отправил искане, вх.№ИТ-00-14844#7/15.01.2014 година до публичния изпълнител при ТД на НАП – Бургас за отмяна на наложената обезпечителна мярка като се е позовал на отменения ревизионен акт./л.17 от делото/

Във връзка с подаденото искане, на 20.01.2014 година, публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас е постановил отказ, изх. №ИТ-00-14844, за отмяна на наложената обезпечителна мярка с Постановление №ИТ-00-14844 от 11.11.2013 година./л.16 от делото/

С жалба, вх.№ИТ-00-14844#9 от 03.02.2014 година дружеството е оспорило пред директора на ТД на НАП – Бургас отказът за отмяна на наложената обезпечителна мярка.

По тази жалба, компетентният административен орган се е произнесъл с Решение №11 от 17.02.2014 година, с което е потвърдил отказа за отмяна на обезпечителни мерки №ИТ-00-14844 от 20.01.2014 година на публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас, което е предмет на оспорване в настоящото производство.

При така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:

На първо място Решение №11 от 17.02.2014 година е издадено от компетентен орган съобразно нормата на чл.197, ал.1 ДОПК.

На второ място, актът е издаден в предвидената от закона форма, при липса на допуснати съществени нарушения на административно производствените правила и в съответствие с целта на закона.

Оспореният административен акт е издаден обаче в нарушение на приложимия материален закон.

Както бе посочено по – горе, с решение №1 от 06.01.2014 година, на основание чл.155, ал.4 ДОПК, директорът на Дирекция „ОДОП” е отменил ревизионен акт №021300892 от 24.09.2013 година, по повод, на който са били наложени обезпечителните мерки и е върнал преписката на органа по приходите със задължителни указания за издаване на нов ревизионен акт.

В случаите, когато компетентния административен орган, на основание чл.155, ал.4 ДОПК, отмени ревизионния акт и го върне за извършване на нова ревизия не се поставя начало на ново ревизионно производство, а се възстановява висящността на производството по издаване на отменения с решението ревизионен акт. Новата ревизия е продължение на първоначалната - възобновява се висящността на ревизионното производство. Това обаче не налага извода, че се възобновява висящността на обезпечителното производство/по арг. от чл.121, ал.6 ДОПК/. Според последната действието на наложените предварителни обезпечителни мерки се продължава с обезпечителните мерки от същия вид и върху същото имущество, наложени в едномесечен срок от издаването на ревизионния акт, когато актът е издаден в 4-месечния срок по ал. 4 или в срока, определен от съда по реда на ал. 5 на чл.121.

Следва да се отбележи, че обезпечителните мерки по ДОПК са два вида – предварителни обезпечителни мерки, които се налагат в хода на ревизията или едновременно с издаване на ревизионния акт, но преди влизането му в сила – чл.121 от ДОПК и обезпечителни мерки, налагани в хода на принудителното изпълнение, т.е. след наличието на влязъл в сила ревизионен акт.

Следователно, към датата на искането по чл.225 ДОПК няма издаден ревизионен акт, тъй като същият е отменен с цитираното по-горе Решение №1 от 06.01.2014 година на директора на Дирекция „ОДОП”. Затова е налице хипотезата на чл.121, ал.4 ДОПК, според който когато в срок до 4 месеца от налагането на първата предварителна обезпечителна мярка не е издаден ревизионен акт, наложените обезпечителни мерки се смятат за прекратени. Освен това, в процесното решение се сочи, че в хода на новата ревизия няма отправено искане за налагане на предварителни обезпечителни мерки.

Разпоредбата на чл.208, ал.1 ДОПК регламентира отмяната на обезпечението в случаите на чл.225, ал.1, т. 2 ДОПК, а именно, когато  актът, с който е установено публичното вземане, бъде обявен за нищожен, обезсилен или отменен по установения ред. След като ревизионният акт е отменен по надлежния ред и е възстановено положението на висящност на ревизионното производство и е изтекъл и срока по чл.121, ал.4 ДОПК обжалваните предварителни обезпечителни мерки е следвало да бъдат отменени.

При това положение, Решение №11 от 17.02.2014 година, с което е потвърден отказ за отмяна на обезпечителни мерки №ИТ-00-14844 от 20.01.2014 година на публичен изпълнител при ТД на НАП- Бургас е незаконосъобразно и следва да се отмени, а преписката да се изпрати на публичния изпълнител за произнасяне по молба, вх.№ИТ-00-14844#9 от 03.02.2014 година за прекратяване на принудителното изпълнение на основание чл.225, ал1, т.2 ДОПК, тъй като ревизионният акт, с който е установено публичното вземане е отменен с Решение №1 от 06.01.2014 година на директора на Дирекция „ОДОП”- Бургас.

 

 

 

 

По тези съображения Административен съд – Бургас, VІІІ- ми състав

  

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ Решение №11 от 17.02.2014 година на директора на ТД на НАП – Бургас, с което е потвърден като правилен и законосъобразен отказ за отмяна на обезпечителни мерки №ИТ-00-14844 от 20.01.2014 година на  публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас.

ИЗПРАЩА преписката на публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас за произнасяне по жалба, вх.№ИТ-00-14844#9 от 03.02.2014 година, на  „Комакс”ООД, с ЕИК по Булстат 102854235, със седалище и адрес на управление – гр. Бургас, кв. „Долно Езерово”, ул. „Пасат” №10, представлявано от П.К.Д., съобразно дадените указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на решението.

         Решението е окончателно.

 

 

 

 

СЪДИЯ: