ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 632                       19 март 2018 година                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на  деветнадесети март, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                             

                                                                                   Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 723  по описа за  2018 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е по реда на чл. 60, ал.5 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

           Образувано е по жалба на ЕТ „Хиго-Г.М.“ с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление- гр.Бургас, к-с „Изгрев“, ***, представлявано от Г.Е.М. против разпореждане за допуснато предварително изпълнение на заповед №ОП-70-0272239 от 14.03.2018 година на  директора  на дирекция „Контрол“ при ТД НАП-Бургас, подписана по заместване от зам.директора на дирекция „Контрол“ при ТД НАП Бургас, съобразно заповед №РД-177 от 06.03.2018 година на директора на ТД НАП Бургас, с която е приложена принудителна административна мярка/ПАМ/ „запечатване на търговски обект- павилион за цветя, находящ се в гр.Бургас, бел.“Демокрация“-базар ІІІ поликлиника и е забранен достъпа до него за срок от 10/десет/ дни.

           Изложени са доводи, че разпореждането  не е мотивирано и е издадено при недоказано наличие на предпоставките, предвидени в нормата на чл.60, ал.1 АПК.Иска се неговата отмяна.

 За да се произнесе съдът съобрази следното:

 Съгласно разпоредбата на чл.60, ал.4 АПК разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.

            В конкретния случай, жалбата е подадена в срока по чл.60, ал.4 АПК, от надлежна страна, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което  е допустима.

             Разгледана по същество е основателна.

             От представените с административната преписка доказателства се установява, че на 11.03.2018 година е извършена проверка на търговски обект- павилион за цветя, находящ се в гр.Бургас, бул.“Демокрация“-базар ІІІ поликлиника, стопанисван от едноличния търговец, при която, след извършена контролна покупка на дванадесет карамфила по 0.60 лева за брой, на обща стойност 7.20 лева, не бил издаден фискален бон от наличното в обекта и въведено в експлоатация ФУ, модел ELTRADE A300S KL, с ИН №ЕD 248778 и ИН на ФП 44248778. За констатациите от проверката е съставен протокол №0272239 от 11.03.2018 година.

           Няма данни на едноличния търговец да е съставен акт за установяване на административно нарушение, а впоследствие да е издадено и наказателно постановление.

           На 14.03.2018 г. директорът на дирекция „Контрол“ при ТД НАП-Бургас е издал заповед № ОП-70-0272239, с която на едноличния търговец е приложена  принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“-/ „запечатване на търговски обект- павилион за цветя, находящ се в гр.Бургас, бел.“Демокрация“-базар ІІІ поликлиника и е забранен достъпа до него за срок от 10/десет/ дни.

 Съобразно нормата на чл.60, ал.1 от АПК в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. Следователно, с цитираната разпоредба е допуснато изключение от общата забрана да не се изпълняват административни актове, които не са влезли в сила, като тежестта да мотивира и докаже наличието на някоя от предпоставките в тази норма е за административния орган. Необходимо е административният орган да изложи мотиви защо счита, че е застрашен някой от изброените в закона интереси и защо се налага неговото охраняване чрез допускане на предварително изнълнение. По този начин се гарантира правото на защита на заинтересованите лица и се дава възможност на съда да упражни контрол относно законосъобразността на допуснатото от органа  предварително изпълнение. В конкретния случай, органът е наложил мярката,  с оглед защитата на важни държавни и/или обществени интереси, защита на фискалния ред, наличието на опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта и че от закъснение на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

          Липсват конкретни фактически основания, довели административният орган до извода, че мярката се налага с оглед защитата на важни държавни и/или обществени интереси, фискалния ред и че е възможно осуетяване или сериозно затрудняване изпълнението на акта, от което ще настъпят значителни или трудно поправими вреди, т.е. налице е най-обща формулировка, възпроизвеждаща законовия текст и са изложени само факти и статистически данни, свързани с работата на едноличния търговец, които не обосновават обстоятелствата по чл.60, ал.1 АПК.

           Непосочването на тези конкретни фактически основания и необоснованото налагане на предварително изпълнение затруднява съдебния контрол при преценката за значимостта на интереса, чиято защита се обезпечава с предварителното изпълнение.

  В случая в разпореждането не са изложени достатъчно убедителни мотиви за необходимостта ПАМ да бъде изпълнена предварително. Налице е формално изпълнение на задължението за мотивиране на разпореждането, без обвързване с конкретни факти и вреди, което е равнозначно на липса на мотиви. За да се обоснове необходимостта от предварителното изпълнение на заповедта е следвало да се изложат допълнителни мотиви, обуславящи наличието на изтъкнатите бланкетни съображения.

            Ето защо, допуснатото от административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

           Мотивиран от изложеното и на основание чл.60, ал.5 АПК, Административен съд - Бургас, VІІІ-ми състав

 

           О П Р Е Д Е Л И:

 

           ОТМЕНЯ разпореждане на директора на дирекция „Контрол“ при ТД НАП-Бургас, с което е допуснато предварително изпълнение на заповед № ОП-70-0272239 от 14.03.2018 година.

           Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

                                                          СЪДИЯ: