ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тринадесети  юни                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  Мануел Манев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 723 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТО“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. М. С., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ В.С.А. - специалист в дирекция *** при община Бургас, редовно призован, се явява лично и с процесуален представител юрисконсулт Б., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Божинова с пълномощно от днес.

        

За БУРГАСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА се явява прокурор Мануел Манев.

 

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на СТО“ ЕООД, с управител К.С., със седалище и адрес на управление: гр. **** против налагане на принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство“ лек автомобил марка **** без знанието на неговия собственик, приложена на 10.03.2017 г. от В.С.А. – специалист в дирекция *** при община Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА и искова молба, съединена за общо разглеждане със съдебното обжалване на ПАМ. Исковата претенция е предявена с правно основание чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ срещу ответника Община – Бургас, като с нея се иска заплащане на обезщетение за нанесени имуществени вреди в размер на 43,20 лева, като резултат от незаконосъобразността на приложената ПАМ.

Ответникът община Бургас изцяло оспорва в писмен отговор предявения иск, като твърди, че искът е неоснователен. Излага подробни съображения за законосъобразността на приложената мярка.

АДВ. С.: Поддържам жалбата, както и предявения иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Нямам доказателствени искания. Нямам забележки по доклада.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Оспорвам жалбата, както и иска по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Нямам забележки по доклада. Представям справка от „Обществен ред, сигурност и безопасност на движението“ при Община – Бургас за уведомяването, че автомобилът е бил репатриран.

ПРОКУРОРЪТ: Искът по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ е неоснователен. Няма да соча доказателства.

Предвид изявленията на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, приложени към жалбата на К.С., протокол от 10.03.2017 г., изготвен от ответника и квитанция към ПКО от 10.03.2017 г. за заплатена сума от 43,20 лв.

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно писмо вх.№ 4781/12.5.2017 г./лист 21 от делото/.

Съдът счита, че делото е изяснено от фактическата страна, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и дава ход на устните състезания.

АДВ. С.:  Моля да уважите жалбата на моя доверител и да отмените принудителна административна мярка преместване на ППС без знанието на неговия собственик -  лек автомобил ****. Считам, че принудителната административна мярка е наложена без да са налице законните предпоставки за това, тъй като те са изрично регламентирани в чл.171, т.5 г от Закона за движение по пътищата. В настоящото производството не се доказа наличието на тези предпоставки.

 Първо: считам, че автомобилът не е паркиран в зона, обозначена със знак за принудително преместване. Това не е налице.

Второ: хипотезата, която предвижда, че превозното средство създава опасност или прави невъзможно преминаването на останалите участници в движението - също не е налице. От представения протокол от 10.03.2017 г. ответникът е отразил единствено, че паркираният автомобил пречи на пешеходци и МПС, което обстоятелство по никакъв начин не доказва, че автомобилът създава опасност или прави невъзможно преминаването на останалите участници в движението.

От снимките, приложени по преписката е видно, че кръстовището на ул. „Раковска“ и ул. „Шейново“ е от типа в хипотезата на параграф 6 от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата – място, където два пътя се събират на едно ниво, няма пресичане на двете улици- на ул. „Раковска“ и ул. „Шейново“, така че паркираното ППС по никакъв начин не създава опасност и не пречи на пешеходците и на останалите участници в движението. С оглед на това наложената принудителна административна мярка е изцяло незаконосъобразна. Моля същата да бъде отменена.

С оглед уважаване на нашата претенция по отмяна на принудителната административна мярка, моля да се произнесете и положително по претенцията по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, като осъдите Община Бургас да плати обезщетение за нанесени имуществени вреди в размер на 43,20 лева, причинени от незаконосъобразно наложената принудителна административна мярка, както и разноските по делото. Представям списък на разноските  - 50 лева платена държавна такса.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Моля да оставите исковата молба от К.С. без уважение относно принудителна административна мярка, наложена на 10.03.2017 г. на лек автомобил ****, както и да отхвърлите иска по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, който е изцяло неоснователен и недоказан. Административният акт е изцяло правилен и законосъобразен поради спазване на всички законосъобразни мерки. Видно от административната преписка се вижда, че жалбоподателят е паркирал процесния автомобил в зона на кръстовище между ул. „Раковска“ и ул.“Шейново“, с което си действие е създал пречка за движението за останалите превозни средства и пешеходците. Административната мярка е законосъобразна. Моля да присъждане на юрисконсултско възнаграждение по делото.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата и искът по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ са неоснователни. Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата срещу наложената административна мярка и иска по ЗОДОВ.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в   13:45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: