ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.01.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На седемнадесети януари                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 723 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Н.Д.Т., Ж.Т.Т. и Т.Т.Т. - редовно уведомени, не се явяват.

         За тримата жалбоподатели се явява адвокат М. с представено пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА – началника на СГКК Бургас - редовно призован, се явява адвокат В. с представено пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.С.П. - редовно призована, не се явява.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Х.С. - редовно призован, не се явява.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.С.В. - редовно призована, не се явява.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.П.И. – редовно призована, не се явява и не се представлява.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Д.Г., редовно уведомен се явява лично и адвокат Д., с представено пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА К.П.Г.,  редовно уведомена, не се явява, за нея адвокат Д., с представено пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Приморско - редовно призована, не се представлява.

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Ш..

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ В.: Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на  делото.

 

Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

          ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение  по допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза  на вещото лице.

        

Вещото лице П.Ш. с установена самоличност по делото от предходното съдебно заседание.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение по допуснатата допълнителна експертиза, което поддържам.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ В.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

АДВОКАТ М.: Казвате това е север, но това не е ли североизточна граница?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ : Да, това е североизточната граница.

 

АДВОКАТ М.: За източната част на имот 287, да разбираме ли, че североизточната му граница, за този който има отказ, за източния няма отказ, северната граница по регулацията ме интересува къде е? По имотната граница ли върви или по проектната граница, т.е проектната гранича ще съвпадне ли със североизточната граница на УПИ по североизточната?.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако беше уважено искането проектната граница на новообразувания имот ще съвпада с регулационната граница между УПИ ХІІ и УПИ ХV за имот 253 одобрени със същата заповед. Действащият план е от 1970г., а кадастралната карта от 2007година.

 

         Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

        

           ПРИЕМА заключението на вещото лице.

          ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит / л.204-250лв./

 

АДВОКАТ М.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВОКАТ В.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВОКАТ Д.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид изявленията на страните като счита , че делото е изяснено от фактическа страна, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         АДВОКАТ М.: Да се отмени оспорваната от нас заповед на началника на СГКК Бургас в частта и на отказ да се измени Кадастралната карта и Кадастралния регистър за имот с идентификатор  завършващ на 752. Считаме, че мотивът поради който е отхвърлено искането в тази част на проекта, тъй като в останалата искането е уважено, е че новообразувания имот значително надвишава площта по документи на заявителите и излиза извън законовите основания за уважаване на искането за изменение на картата, поради грешка и непълнота, за неоснователен. Считаме, че тези мотиви касаят спор за собственост, който не може да бъде предмет на решаване по този начин от административния орган и правилно е кадастралната граница  да бъде съобразена със заварения при изработването на картата действащ регулационен план. Моля да бъдат присъдени в полза на доверители ми направените по делото разноски.

 

АДВОКАТ В.: Уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите жалбата и потвърдите в оспорената  част атакуваната заповед на началника на СГКК-Бургас. Считаме, че от събраните по делото доказателства включително и от допълнителното заключение,  прието в настоящото съдебно заседание,  се установи безспорно, че между двата процесни имота в частта им за процесната граница е налице материализирана граница на място, като фактическото положение е заснето и отразено в Кадастралната карта. Няма данни и не се събраха доказателства това положение като фактическо такова да е променяно от момента на одобряване на заповедта до искането за изменението. Предвид на това обстоятелство  процесните два имота са правилно отразени в Кадастралната карта съобразно фактическите граници на място, съгласно разпоредбите  на чл.41 и чл.43, ал.1, т.5, б.“а“ от ЗКИР, към действащата към онзи момент редакция, а именно д.в. бр.30 от 11.04.2006 година и това е водещия критерий при изработването на Кадастрална карта и в случая той е спазен. Тъй като изменението е процедирано по смисъла на чл.51, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 54, ал.1 и ал.4 от ЗКИР, като наличие на пълнота и грешка, а такава не установена безспорно за процесните имоти  не е налице и  правилно е направен отказан за изменение. Без значение е в случая фактически къде се е намирала регулационната граница и дали е била правилно отразена в Кадастралната карта. Това се има  предвид ако се установи, че няма налична граница между двата имота и тогава следва да се приложи критерия за отразяване на регулационна граница като имотна такава. Установи се, че настоящия случай не е такъв и моля да оставите без уважение жалбата. Моля да се присъдят в полза на ответника разноските по делото.

 

АДВОКАТ Д.: Присъединявам се изцяло към казаното от  адвокат В.. В допълнение искам да отбележа, че жалбоподателят в случая няма и правен интерес да иска преместването на кадастралната граница на север с оглед на обстоятелството, че не притежава собственост върху площта на имота находящ се на север  към съществуващата към настоящия момент имотна граница. В случая  според мен жалбоподателят няма и качеството на заинтересовано лице, за да иска изменение в този смисъл. Представени са и  документи за собственост, с които доказва по безспорен начин, че не е притежава собственост върху площта на имота находящ се на север. Моля да бъдат присъдени на доверителите ми направените по делото разноски.

 

РЕПЛИКА на АДВОКАТ М.: Сега застъпената в устните прения теза на защитата на административния орган не кореспондира с мотивите за отказ. Такива доводи въобще липсват в заповедта в частта касаеща отказа. Отказано е с един единствен мотив, а именно че имаме 640 кв.м. от 730кв.м. новообразуван имот, а не как и къде е била материализирана имотната граница. Така, че при преценяване на законосъобразността на обжалваната заповед следва да се  имат предвид изложените мотиви в нея. Не може да бъде отказано по този начин, дори да има 640кв.м. върху 730кв.м., ние сме съсобственици и това е достатъчно основание.

      

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: