ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 14.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четиринадесети юни                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 723 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

         Жалбоподателят Н.Д.Т. - редовно призована, не се явява.

         Жалбоподателят Ж.Т.Т. - редовно призован, не се явява.

         Жалбоподателят Т.Т.Т. - редовно уведомена, не се явява.

         Постъпила е молба от процесуалния представител   адв. М., с която се иска ход на делото да бъде даден.

         За ответника – началника на СГКК Бургас - редовно призован, се явява адв. В.-представя пълномощно.

         Заинтересованата страна Д.С.П. - редовно призована не се явява.

         Заинтересованата страна А.Х.С. - редовно призован, не се явява.

         Заинтересованата страна Д.С.В. - редовно призована, не се явява.

         Заинтересованата страна В.П.И. - редовно призована, не се явява.

         Заинтересованата страна И.Д.Г. - редовно призован, се явява лично и с адв. Д. – представя пълномощно.

         Заинтересованата страна К.П.Г. - редовно призована се явява лично и с адв. Д. – представя пълномощно.

         Заинтересованата страна Община Приморско - редовно призована, не се представлява.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата с първоначален подател Т.Т. против част от заповед на началника на СГКК Бургас, с която е отказано изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Китен за създаване на нов поземлен имот с проектен идентификатор 37023.501.752 с площ от 730 кв.метра.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА, че в молбата, представена в днешното съдебно заседание, процесуалният представител на наследниците на първоначалния жалбоподател е поискал да му бъде предоставена възможност да формулира въпроси към съдебно-техническа експертиза с допълнителна молба.

В молбата, представена в днешното съдебно заседание, не са посочени конкретни въпроси.

 

Адв. В.: Оспорвам изцяло жалбата. Считам заповедта в атакуваната й част, касаеща отказа, за правилна и законосъобразна. Моля да приемете приложената от административния орган във връзка с искането административната преписка. Във връзка с молбата на адв. М. във връзка с доказателственото искания, предоставям на съда.

 

Адв. Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Във връзка с направеното искане за изготвяне на съдебно-техническа експертиза,   предоставям на съда. Ако бъде допусната, моля, да бъдем своевременно уведомени за въпросите поставени към вещото лице.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка  по делото, съгласно описа на л.15-19.

 

         По направеното доказателствено искане съдът счита следното:

         В мотивите на оспорения административен акт, като основание за отказ е посочено, че не са налице предпоставките за уважаване на искането, тъй като заявителят в производството не е доказал, че цялата площ на проектирания имот е негова собственост. Мотивите на административния орган съдържат отрицателен факт, а съдът преди даване ход на делото не е разпределил доказателствената тежест между страните. В представената молба, с която е поискано назначаването на съдебно-техническа експертиза, не са формулирани въпроси, не е направено и уточнения какви обстоятелства ще бъдат установявани със заключението на вещото лице.        Съдът счита, че в този вид няма как да допусне съдебно-техническа експертиза по молбата от адв. М., но отчитайки обстоятелството, че не е разпределил доказателствената тежест към настоящия момент, трябва да даде възможност на жалбоподателите да ангажират доказателства за обосноваване на твърденията си.

         С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         УКАЗВА на жалбоподателите, наследници на Т.Г.Т., че върху тях е възложена доказателствената тежест по опровергаване на установения в отказа отрицателен факт – липсата  на предпоставки за уважаване на тяхното искане.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ с молба /с препис за страните по делото/  да ангажират доказателствени средства като след запознаване на страните с евентуални доказателствени искания, съдът ще се произнесе в закрито заседание по тях.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.09.2016 година от 14,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: