ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 08.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На осми ноември                                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 723 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

Жалбоподателите Н.Д.Т., Ж.Т.Т. и Т.Т.Т. - редовно уведомени, не се явяват.

         За тримата жалбоподатели се явява адв. М. с представено пълномощно.

         За ответника – началника на СГКК Бургас - редовно призован, се явява адв. В. с представено пълномощно.

         Заинтересованата страна Д.С.П. - редовно призована, не се явява.

         Заинтересованата страна А.Х.С. - редовно призован, не се явява.

         Заинтересованата страна Д.С.В. - редовно призована, не се явява.

         Заинтересованата страна В.П.И. – редовно призована, не се явява и не се представлява.

         Заинтересованите страни И.Д.Г. и К.П.Г. - редовно призовани, се явяват лично. С тях - адв. Д. с представено пълномощно.

         Заинтересованата страна Община Приморско - редовно призована, не се представлява.

         Явява се вещо лице П.Ш..

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

         СЪДЪТ

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

П.С.Ш. на ** години, българка, българска гражданка, със средно-специално образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. М. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         Адв. М.: Към първоначалното заснемане на КК, действала ли е сегашната регулация?

 

         ОТГОВОР:  Планът регулация е план застроителен и е одобрен 2007 г., сегашната регулация е действала към заснемане на картата. Границите са били такива и към момента на заснемането на картата.

 

         ВЪПРОС:  Заснети ли са по картата или имотните граници следват други очертания?

 

         ОТГОВОР:  В КК са нанесени съществуващите кадастрални граници, а не регулационните.

 

         ВЪПРОС: Проектът за изменение със скицата-проект премества имотните граници и ги ситуира върху регулационните граници, така ли е?

 

         ОТГОВОР: Да, по отношение на северната регулационна граница на имот с идентификатор 37023.501.287.

 

         ОТГОВОР:   Този имот с идентификатор 37023.501.288 – процесния, който е от север, да разбирам ли, че с новите граници по неодобрения проект, пак би бил с по-голяма площ от отреденото му с УПИ?

 

         ОТГОВОР:  Да и тази констатация е описана подробно и в оспорваната заповед.

 

         ВЪПРОС: Имотът е бил с идентификатор 37023.501.287 преди издаването на заповедта. В едната си част искането е уважено, като е образуван имот с идентификатор 37023.501.753. В тази югоизточна част изменението състои ли се в преместването на имотната граница върху регулационна граница?

 

         ОТГОВОР:  Да и това е подробно описано в оспорената заповед.

 

         ВЪПРОС: За имот 37023.501.288 в одобрената част мести ли се имотната граница по регулационната граница в дъното, в ъгълчето?

 

         ОТГОВОР:  Да, само за частта, която е за новообразувания имот 37023.501.753. В тази част имотната граница се премества върху регулационната.

         Адв. М.: Нямам други въпроси.

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. В. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: Вие изследвахте ли прилагане на  регулационната граница между имот 37023.501.288 и такъв с проектен номер 37023.501.752? Правите ли разлика между действаща регулация и приложена регулация?. Действащия регулационен план е едно, а прилагането му друго?

 

         ОТГОВОР:  Бих отговорила така, когато има одобрен регулационен план, регулацията е действаща до действието на плана, ако тя не е приложена на място, това не отменя нейното действие.

 

         ВЪПРОС: Ходихте ли на място?

 

         ОТГОВОР:  Не, не съм ходила на място. Има достатъчно данни къде се намират регулационните и кадастралните граници.

 

         Адв. В.: Считам, че има необходимост от корекция, където има абзац, който касае друго заключение с други страни. Моля в частта „Обстоятелства по делото – ІІ” , да се чете: „образувано по жалба на наследниците на Т.Т. ***.

 

         Адв. В.: Нямам други въпроси.

 

         Адв. Д.: С оглед заявеното от вещото лице, че не е правило оглед на място, нямам въпроси, но ще имам допълнителни задачи, формулирани в молба, която представям.

 

         Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА заключението на вещото лице.

         ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО 200.00 лв. на 08.11.2016 г./

 

         Адв. Д.: Моля да уважите искането ми за допускане на експертиза по молбата, която представих.

 

         Адв. М.: Първи въпрос е извън предмета на делото, без значение е сегашното положение на границата.  Експертизата няма как да установи сега съществуващата на място южна граница. Въпросът е към заснемане на кадастъра тази граница дали е съществувала на терен. Експертизата не може да установява минали събития. Единственото основание за отказ да се одобри проекта в тази му част, са съображения относно право на собственост. Точки 2 и 3 имат отношение по спора.

 

         Адв. В.: Не възразявам. Считам въпросите относими към предмета на делото. Именно наличието на ограда на място е било определящ елемент при изработването на КК. Принципно КК е била съобразена с материализираните граници на място. Вещото лице може да изследва липсата или наличието на  материализирани граници.

 

         Адв. Д.: Вещото лице да установи каква е била границата по действащия кадастрален план, тоест вещото лице да установи дали оградата в момента е там, където е бил в кадастралния план и съответно дали е там където е посочена в КК. Изменението на КК с цел отстраняване на непълнота и грешка, и на първо място следва да бъде доказана такава непълнота и грешка.

 

         Предвид допълнителните становища и уточнения, направени от страните, съдът счита, че следва да допусне експертизата във в., в който е поискана, като по процесуалната стойност на отделните въпроси,  ще бъде взето отношение със съдебния акт.

 

         Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДОПУСКА допълнителна експертиза с въпросите, представени от адв. Д. в днешното съдебно заседание – с изрична молба.

         НАЗНАЧАВА вещо лице П.Ш..

         ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 200,00 лева, вносими от заинтересованата страна К.Г. и И.Г., в 14-дневен срок от днес.

 

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.01.2017 година от 13,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: