ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 13.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На тринадесети юли                                  две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 723 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:06 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.И.К., редовно уведомен, се явява лично. Представлява се от адвокат И., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТП на НОИ Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., с днес представено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице Н.К..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ докладва постъпилото в срока по ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-икономическа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ пристъпва към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

Н.Г.К. – *** години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ И.: Може ли да обясните на съда поради каква причина за всичките години в периода сте приели като общ осигурителен доход сумата, отразена във фактура или фиш?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Действително в разпоредбата на ПМС 176/05.09.1991 г. пише, че осигурителните вноски за управителите се внасят върху изплатените им брутни възнаграждения. Липсва ведомост или друг документ, на база на който да се види брутното възнаграждение, затова  единствено за мен беше меродавно това, че има такава стойност на изплатено възнаграждение във фактурата, която съм взела предвид. Съобразих се и с това, че например през 1993 г. върху същата тази изплатена сума са внесени осигурителни вноски, т. е. логиката на предприятието ползвах при изготвяне на заключението си.

През 1993 г. осигурителната вноска съвпада с изчислената от мен, която се образува като върху сумата, която е изплатена по фактура умножим по 35% дължимата осигурителна вноска. На стр. 4 от заключението, след таблицата за 1993 г. се вижда каква е дължимата осигурителна вноска и точно толкова пари има внесени с платежно нареждане като осигурителна вноска от предприятието. Освен това, имах предвид, че през част от периода е изплащана 80% от полагаемата заплата. Останалите са отивали като гаранция в специална банкова сметка, след което нямам други данни дали тази гаранция е била възстановена на лицето, за да я включа към съответната година. По тази причина съм работила по реално изплатените заплати доколкото тези цифри са отразени във фактурите.

АДВОКАТ И.: Ако се намерят или са налице документи за платени суми 20% задържана гаранция на жалбоподателя, ще се промени ли размерът на осигурителния доход?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Ако има възстановени тези 20% задържан доход на лицето и е ясно за коя година се отнасят и се сложи в съответната година да бъде разпределено, тогава ще има разлика в изчислението в посока нагоре.

АДВОКАТ И.: В книжата, които са представени по делото с жалбата, има документ, който удостоверява, че жалбоподателят е внесъл данък върху едни 3 000 000 лева тогавашни пари. Това взели ли сте по някакъв начин предвид в заключението, с оглед определяне размера на осигурителния доход, като приход?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Данък общ доход се дължи върху изплатените суми при всички случаи, но тук говорим за информация за внесени осигурителни вноски, за които аз нямам представа дали има направени или поне няма доказателства за тези 3 000 000 лева, за които стана дума.

АДВОКАТ И.: В тази връзка трябва ли да разбираме, че за сумите, които сте записали, има внесени осигурителни вноски?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Да, аз ги посочвам в таблиците. Видяла съм, че срещу тези суми има внесени осигурителни вноски. Под анализа за всяка година съпоставям – има внесени повече или по-малко, но като крайна сума се покриват. Като крайна сума има плащане върху тези изплатени заплати, а също ако трябва да коментирам и третия въпрос – няма задължения по съставените ревизионни актове на предприятието, т. е. каквито и разлики да съм установила в момента в по-малко, те са били погасени като задължения с ревизионния акт, тъй като няма невнесени суми по ревизионните актове на „Камбана – 1899” ЕООД.

АДВОКАТ И.: Аз нямам други въпроси. Ще имам едно искане по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Предвид изчерпва на въпросите към вещото лице и по доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключение на вещото лице по допусната по делото съдебно-икономическа експертиза при възнаграждение в размер на 500 лева, платими както следва: 400 лв. – от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвяне на експертизата и разликата от 100 лева – вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 3-дневен срок от днес.

 

АДВОКАТ И.: Представям молба с опис на доказателства и моля да приемете тези доказателства. Първо да поясня – за самия жалбоподател също е трудно да издирва документи, поради което с жалбата не сме представили тези. Те са свързани точно с единия от проблемите, които обсъждаше вещото лице, а именно със заплатените суми по 20% месечно, които са били задържани към момента на заплащане на възнаграждението по съответната фактура, но заплатени в по-късен момент и тези писмени документи са свързани с извършваните плащания на осигуровки върху тези 20% от възнаграждението. Към момента, в който се извършваше експертизата, не бяхме в състояние да ги представим. Документите са за 1994 г. и 1995 г. Това е, което К. е успял да намери. Това са доказателства, които г-н К. ми представи в петък. До сега не са представяни на съда. В тази връзка, моля на експертизата да се постави допълнителна задача, която да съобрази и на база представените днес писмени документи какъв е брутният размер на изплатените възнаграждения на жалбоподателя, върху брутния размер внесени ли са осигуровки и в този смисъл какъв е съответният осигурителен доход. Моля, заедно с това вещото лице да съобрази факта на заплатения данък от жалбоподателя  и още веднъж да провери този данък съответства ли по някакъв начин пък на получените от него възнаграждения. Значи този данък е платен на 07.07.1995 г. за приключване на 1994 г. Данъкът е съобразен с дохода. Би могло да се направи съпоставка на дохода и внесения данък.

Вещото лице да съобрази факта, че на 07.07.1995г. жалбоподателят  е заплатил сума от 600 000 лева като ДОД и след това на 26.07.1995 г. е платено ДОО със заплатите на „Камбана-1899” ЕООД. Щом по ревизионни актове е издължено всичко, значи и тази сума е взета предвид.

Задачата ми към вещото лице е да сравни извършените плащания за осигуровки спрямо плащанията за ДОД и разбира се спрямо дохода, за да установи дали изплатените осигуровки са в размер на високото възнаграждение на брутото за 1994 и 1995 година.

ЮРИСКОНСУЛТ  Д.: Да се приемат представените в днешно съдебно заседание доказателства.

Не се противопоставям на така направеното искане за поставяне на допълнителна задача на вещото лице.

Няма соча други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме днес представените от адвокат И. писмени документи и уважи доказателственото искане,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от пълномощника на жалбоподателя адвокат И. и описани в днес представената от нея молба.

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-икономическа експертиза, която след като се запознае с допълнително представените по делото писмени документи, да даде отговор на поставените в днешно съдебно заседание въпроси от адвокат И. и съобразно направените от нея уточнения.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвяне на допълнителна експертиза в размер на 200 лева, вносими в 7-дневен срок, считано от днес по сметка на Административен съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата допълнителна съдебно-икономическа експертиза Н.К..

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства най-късно до следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.10.2015 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: