ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 18.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На осемнадесети май                                 две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 723 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.И.К., редовно призован, се явява лично. Представлява се от адвокат И., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТП на НОИ Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ч., надлежно упълномощена, с днес представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Я.И.К. против Решение №РД-23/18.03.2015 г. на Директора на ТП на НОИ Бургас, с което е оставен в сила отказ за заверка на осигурителен стаж и доход с изх. № ФР-17-3/23.02.2015 г. на Началник отдел КПК на ТП на НОИ Бургас, издаден по отношение на жалбоподателя Я.К. за периода 25.05.1992г.-02.05.1996 г., с искане за отмяна на оспорения акт като неправилен, постановен в противоречие със закона и необоснован, даване на задължителни указания на административния орган за уважаване искането на жалбоподателя и връщане преписката при него за произнасяне по същество за уважаване искането му за заверка на осигурителен стаж и доход.

АДВОКАТ И.: Поддържам жалбата.

Моля да приемете писмените доказателства към нея, както и преписката, изпратена от ответната страна.

Представям полученото от ищеца разпореждане за пенсиониране, което не е влязло в сила и писмена молба със задачи към експертиза, която моля да допуснете за изпълнение, с копие за ответната страна.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема госпожо Председател, оспорвам подадената жалба. Представили сме административната преписка, която моля да приемете като доказателство по делото. Възразявам срещу допускането на поисканата съдебно-икономическа експертиза, тъй като считам, че е неотносима към премета на делото. Отказът за заверка на осигурителна книжка, който е потвърден с обжалваното решение на директора на ТП на НОИ е постановен на процедурно основание, тъй като считаме, че редът за доказване на стаж и доход от управители на предприятия с държавно имущество, какъвто е г-н К., е друг. Осигурителен стаж и доход следва да бъдат доказани с обр. УП-30 и обр. УП-2.

АДВОКАТ ИВНОВА: Това е същността на спора, тъй като има регламент, който е нормативно закрепен. Там е казано, че не само старото удостоверение обр. 30, обр. УП-3 и обр. УП-2, са документите, които удостоверяват положен труд и съответно получен доход, така че в цялата жалба сме изразили това мнение, че това становище не е правилно. Поддържаме искането за експертиза.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да бъдат приети като такива представените до момента документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, съгласно опис, съдържащ се в същата – л. 11-17 от материалите по делото, документите представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт и днес представеното от адвокат И. разпореждане № ********** на ТП на НОИ Бургас.

Намира, че следва да уважи доказателственото искане на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на съдебно-икономическа експертиза по делото за установяване на твърденията в жалбата, като обявява на страните, че доказателствената сила на заключението ще бъде ценена наред с всички събрани по делото доказателства и установените факти и обстоятелства, обсъдени с крайния съдебен акт.

Воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, която след извършване на необходимите проверки, да отговори на въпросите, поставени в днес представената от адвокат И. молба.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвяне на експертизата в размер на 400 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 3-дневен срок, считано от днес.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата съдебно-икономическа експертиза Н.К., която да бъде уведомена за изготвяне и представяне на заключението след представяне по делото на доказателство за внесен депозит.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 13.07.2015 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

Вещото лице да се уведоми за насроченото съдебно заседание след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: