ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 30.06.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тридесети юни                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 723 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.С., редовно уведомена, се явява лично и с адв.П., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Териториално поделение на НОИ-гр.БУРГАС, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

         Адв.П.: Да се даде ход на делото.

        

Не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.П.: Поддържам подадената жалба.

Нямам доказателствени искания. Спорът е изцяло правен.

Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваното решение.

 

 

 

Като взе предвид изявлението на пълномощника на жалбоподателя, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.П.: Моля да приемете за основателна жалбата на доверителката ми и отмените обжалвания пред Вас отказ за изплащане на обезщетение съгласно заявените болнични листи, съответно и решението на НОИ-гр.Бургас като неправилни и незаконосъборазни. Действително се касае за чисто правен спор във връзка с влязла в сила законодателна промяна считано от 01.01.2014г. относно определяне на осигурителната база за изплащане на съответното обезщетение при бременност и раждане, като се намали срокът за определяне на базата за изчисляване на обезщетението на 18 месеца.

Считаме, че предвид изложената фактическа обстановка, независимо от обстоятелството, че на доверителката ми е издаден болничен лист за временна нетрудоспособност, поради бременност и раждане на ***г., е настъпило по-рано събитието раждане - на ***г., тя би следвало да се ползва от извършената промяна, защото считаме, че тук са налице два различни осигурителни случая – 45 дни преди раждането и самото раждане. Това може да се установи от болничните листи, които са с различно основание и с различен код.

Действително в Кодекса за социално осигуряване липсва преходна разпоредба за заварените случаи, но по аналогия може да се приеме и факта, че по отношение на изплащаните обезщетения за отглеждане на малки деца, които са съобразени с минималната работна заплата и Законът за бюджета, независимо от настъпване на самото събитие - отглеждане на малко дете през миналата година, считано от 01.01.2014г. на майките се изплаща новият размер на обезщетението в размер на минималната работна заплата. Този случай считам, че би могъл да се приложи по аналогия за  процесния, тъй като  отново е налице заварен случай.

Моля да уважите жалбата и да ни присъдите направените разноски по делото.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: