О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                       09.05.2011г.                      град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на пети май две хиляди и единадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

секретар…………………………………………………………………………………………..

прокурор………………………………………………………………………………………….

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 723 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.146 и сл. от АПК.

Образувано е по възражение на Нишикли травел” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от А.С.С. против наказателни постановления № 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 и 255 и заповеди за налагане на принудителни административни мерки по реда на чл.186 – чл.188 от ЗДДС № 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 и 255, връчени на 07.03.2011г. Възражението е адресирано до Районен съд – гр.Бургас, който приема, че предмет на оспорване е една от описаните заповеди, поради което прекратява производството и изпраща преписката по подсъдност на Административен съд – гр.Бургас. Жалбата е оставена без движение и на оспорващия е указано да представи доказателство за внесена държавна такса в 7-дневен срок от уведомяването. С нарочна молба вх.№ 3490/19.04.2011г. дружеството уточнява, че обжалва „наказателното постановление, а не наложената принудителна мярка, които имат един и същи номер и са от една и съща дата”. Моли производството по делото да бъде прекратено.

Настоящият съдебен състав констатира, че допуснатата нередовност не е отстранена в предоставения 7-дневен срок по чл.158, ал.1 от АПК. Това обстоятелство съставлява основание да се приложи разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК, според която процесуалното бездействие на жалбоподателя има за последица прекратяване на производството по делото. Доколкото е направено изрично волеизявление за предмета на спорното правоотношение, то същото следва да се разгледа от родово компетентния Районен съд – гр.Бургас.

Предвид гореизложеното, жалбата следва да се остави без разглеждане, а преписката да се изпрати за произнасяне от Районен съд – гр.Бургас.

Мотивиран от това, на основание чл.158, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Нишикли травел” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от А.С.С. против наказателни постановления № 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 и 255 и заповеди за налагане на принудителни административни мерки по реда на чл.186 – чл.188 от ЗДДС № 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 и 255, връчени на 07.03.2011г.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 723/2011г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

            ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ:…………………………….