ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 653                        20 март 2018 година               град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, VІІІ - ми състав, в закрито заседание на двадесети март, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                                                                  Съдия: Златина Бъчварова

като разгледа административно дело номер 722 по описа  за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

             Производството е образувано по искане на „Странджа лес 2016“ ЕООД с ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление-гр.Бургас, к-с „Меден рудник“, ****, представлявано от  М.С.Й.  за отмяна на допуснатото предварително изпълнение на заповед №РД-10-26 от 13.03.2018 година на директора на Териториално поделение/ТП/ „Държавно горско стопанство Звездец“, с която, на основание чл.23, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти/НУРВИДГТДОСПДНГП/обн.ДВ, бр.96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г./, е обявен за класиран на първо място и определен за изпълнител на дейността „добив на дървесина“ от обект № 1806, кандидата „Димас 08“ЕООД с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление- гр.Хасково, ул.“Васил Левски“ №2Д, представлявано от М.Р.М., при предложена цена 47 104.14 лева без ДДС. Иска се отмяна на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на заповедта.

Съдът намира, че искането за отмяна на допуснатото предварително изпълнение на заповедта е недопустимо за разглеждане по същество по следните съображения:

Със заповед №РД-10-17 от 23.02.2018 година директорът на ТП „ДГС Звездец“, на основание чл.15, ал.3 НУРВИДГТДОСПДНГП, е открил процедура за възлагане на добив на дървесина на горски територии-държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Звездец“ по обособени позиции от обекти с № 1806, №1808, №1809, №1810, №1811, №1812 и №1813 от КЛФ 2018 г., с дата на провеждането й 12.03.2018 година от 10.00 часа в сградата на ТП „ДГС Звездец“.

Със заповед №РД-10-22 от 09.03.2018 година, на основание чл.21 НУРВИДГТДОСПДНГП и заповедта на директора на ТП „ДГС Звездец“ от 23.02.2018 г., е назначена комисия за провеждане на конкурс за възлагане на дърводобив- сеч, разкройване на асортименти и извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина с обособени позиции от посочените обекти от горски територии-държавна собственост на територията на „ЮИДП“ДП-ТП „ДГС Звездец“.

На 12.03.2018 година комисията е провела конкурса, за което е съставен протокол. С оглед констатациите от постъпилите документи, комисията е предложила на директора на ТП „ДГС Звездец“ да сключи договор за извършване на дейността „добив на дървесина в горски територии  държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Звездец“ за обект №1806 с класирания на първо място „Димас 08“ЕООД.

         На 13.03.2018 г. директорът на ТП „ДГС Звездец“ е издал заповед №РД-10-26, с която е обявил за класиран на  първо място и е определил за изпълнител  на дейността „добив на дървесина“ от обект № 1806, кандидата „Димас 08“ЕООД, като в заповедта изрично е посочено, че класиран за тази позиция на второ място кандидат няма.

         Следователно за  жалбоподателят „Странджа лес 2016“ ЕООД  липсва правен интерес от искане за отмяна на предварителното изпълнение на заповед, на която не е адресат. Страни в настоящия процес са издателят на административния акт-директора на Териториално поделение/ТП/ „Държавно горско стопанство Звездец“ и адресатът на заповедта- „Димас 08“ЕООД.

        Вярно е, че „Странджа лес 2016“ ЕООД е внесло гаранция и за обект № 1806, посочен в процесната заповед, за който е бил класиран на първо място „Димас 08“ЕООД, но за тази позиция той не е представил оферта плик „предлагана цена“, поради което е бил отстранен от участие за нея. При положение, че от страна на „Странджа лес 2016“ЕООД не е представена  ценова оферта за този обект и е бил отстранен от участие за него, то за дружеството липсва правен интерес от провеждане на настоящото производство.

          Със заповед №РД-10-35 от 20.03.2018 г., на основание чл.24, ал.1, т.5 НУРВИДГТДОСПДНГП, директорът на ТП „ДГС Звездец“ е прекратил открития със заповед №РД-10-17 от 23.02.2018 г. конкурс.

        Липсата на правен интерес е абсолютна процесуална пречка за съществуване правото на оспорване, респ. за искане за отмяна на допуснато с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на административен акт. Независимо кога възниква липсата на правен интерес - още при подаване на жалбата респ. искането, както е в конкретния случай, или в хода на съдебното производство, съдът е длъжен да прекрати съдебното производство като недопустимо.

         При положение, че със заповедта от 20.03.2018 година директорът на директорът на ТП „ДГС Звездец“  е отменил заповедта, с която е открил процедурата за провеждане на конкурса за възлагане на добив на дървесина на горски територии-държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Звездец“ по обособени позиции от обекти с № 1806, №1808, №1809, №1810, №1811, №1812 и №1813, то липсва и годен за оспорване административен акт.

По тези съображения и на основание  чл. 159, т.1 и т.4 АПК, Административен  съд - Бургас, VІІІ- ми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на  „Странджа лес 2016“ ЕООД с ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление-гр.Бургас, к-с „Меден рудник“, ****, представлявано от  М.С.Й.  за отмяна на предварителното изпълнение на заповед № РД-10-26 от 13.03.2018 година на директора на Териториално поделение/ТП/ „Държавно горско стопанство Звездец“, с която, на основание чл.23, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти/НУРВИДГТДОСПДНГП/обн.ДВ, бр.96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г./, е обявен за класиран на първо място и определен за изпълнител на дейността „добив на дървесина“ от обект № 1806, кандидата „Димас 08“ЕООД с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление- гр.Хасково, ул.“Васил Левски“ №2Д, представлявано от М.Р.М., при предложена цена 47 104.14 лева без ДДС.

           ПРЕКРАТЯВА  производството  по административно дело номер 722 по описа на Административен съд- Бургас за 2018 година.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва с частна жалба  в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

                                                                   

 

 

                                                     СЪДИЯ: