ПРОТОКОЛ

        

Година 2014, 10.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На десети ноември                                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 722 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Т.С.Т., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТП на НОИ-БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ч. с представено пълномощно, находящо се на лист 22 от делото.

                  

Съдът ДОКЛАДВА постъпила днес молба от жалбоподателката Т.Т., видно от която посочва, че от представеното по делото копие на извлечение от книга образец 242, представено от третата страна „М & БМ Експрес”, не може със сигурност да се твърди дали положеният подпис е неин. В тази връзка жалбоподателката прави доказателствено искане по делото да се представи разписния лист в оригинал, за да заяви с категоричност дали подписът е неин или го оспорва, или да ангажира доказателства във връзка с оспорването. С оглед това доказателствено искане се иска и отлагане на делото. Молбата е придружена с пълномощно за процесуално представителство.

 

Юрисконсулт Ч.: Не възразявам по хода на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юрисконсулт Ч.: Оспорвам подадената жалба.

По отношение на доказателственото искане, считам, че дори с представянето в оригинал на искания документ, не виждам как би могло да се докаже обстоятелството дали в действителност е положен подписът от жалбоподателката. Считам, че това не е начинът, по който следва да се установи това обстоятелство. Още повече, тя много добре би следвало да е наясно дали е получила решението на директора на НОИ-Бургас или не.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваното решение.

 

 

По отношение на доказателственото искане на жалбоподателката, съдържащо се в депозираната и докладвана днес молба, съгласно което се иска представянето в оригинал на разписния лист от книга образец 242, съдът намира това доказателствено искане за неоснователно, поради обективна невъзможност да бъде изпълнено по начина, по който се иска от жалбоподателката. Така формулирано доказателственото искане е възможно да се изпълни или чрез отделяне на лист от книгата образец 242, или чрез представяне на цялата книга по делото. И двата посочени способа съдът намира за невъзможно да бъдат изпълнени, тъй като това би означавало третото лице администриращо книгата образец 242 да бъде лишено от тази книга в оригинал за периода на нейното прилагане по делото. Още по-малко, третото лице може да бъде задължено от съда да отдели част от тази книга за представяне по делото, като се има предвид, че тази книга се поддържа в определена последователност, поради което съдът не би могъл да задължи третото лице да отдели лист от тази книга, съдържащ означение за връчването на жалбоподателката на писмото на административния орган.

В тази връзка съдът намира за необходимо да укаже на жалбоподателката, че ако счита, че подписът, който се твърди да е наличен и положен в книга образец 242, отразяващ връчването на процесното решение, не е положен от нея, в тази връзка е налице процесуална възможност страната да иска назначаване на съдебно-графологична експертиза, експертът по която би установил на място чрез работа по въпросната книга образец 242, дали подписът е положен от жалбоподателката и в този смисъл не би било налице необходимост тази книга или част от нея да се представя в оригинал по делото.

 

 

 

На основание изложените мотиви, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение доказателственото искане за представяне по делото в оригинал на извлечение от книга образец 242, удостоверяваща връчването на административния акт на жалбоподателката.

УКАЗВА на жалбоподателката възможността оспорването на положения подпис в книга образец 242 от 11.03.2014г. да се извърши посредством друг процесуален способ, а именно чрез ангажиране на съдебно-графологична експертиза.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 09.02.2015г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: