ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 06.06.                                                                                   град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести юни                                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 721 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:41 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛят С.С.С., редовно призован, не се явява.За него се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Ж., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от С.С.С. против акт за установяване на задължение по декларация № 3835/09.11.2016 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП гр. Бургас – офис Сливен, потвърден с решение № 37/03.02.2017 г. на директора на ТД на НАП гр. Бургас, с който на жалбоподателя са установени задължения за довнасяне за данък доход по ЗДДФЛ за 2010 г. в размер на 17 874,11 лв. и лихви в размер на 10 085,50 лв.

 

адв. К.: Поддържам така подадената жалба, макар и бланкетна. Оспорвам решението, както и АУАЗД. Считам, че са постановени при нарушение на процесуалните правила и неправилно отчитане на фактическата обстановка. Считам, че неправилно е санкциониран моят доверител, в смисъл неправилно е определен данъка в размера, който е посочен. Считам, че такъв не се дължи изобщо, или ако се дължи не е в този размер. 

По доказателствата ще моля на първо място да задължите ответника да представи в цялост подадената от „Монолит” ООД декларация по чл. 73 зддфл, макар че има такава представена по делото, от която да е видно посочената в тази декларация сума на какво основание е посочена като платена, тъй като в бланката на декларацията по чл. 73 се съдържат и кодове. От представената по делото справка не могат да се видят тези кодове, както и основанието, на което е платена сумата. На следващо място моля да ни бъде издадено съдебно удостоверение, по силата на което да се снабдим с друго такова от Община Сливен, от което да е видно на коя дата е издадено Удостоверението за степен на завършеност за процесната сграда по чл. 181 от ЗУТ.  Това доказателство ми е необходимо във връзка с нашето мнение, че твърдения момент на придобиване на т. нар. доход е моментът, към който сградата е с право на строеж. Считам, че този момент е преди моментът, който е посочен - 2010 г. и ако се установи това от съответното Удостоверение от Община Сливен, то тогава АУАЗД ще се яви издаден след срока за това, след преклузивния срок за това. Моля във връзка с оспорване на размера на данъка да назначите съдебно-техническа (оценителна) експертиза от вещо лице, което да установи пазарната стойност на самостоятелно придобитите обекти от моя доверител към момента, към който вече сградата е завършена на груб строеж. Към настоящия момент нямам други доказателствени искания.

 

юк. Ж.: Оспорваме така внесената жалба като неоснователна. Считам, че решението на директора на ТД на НАП гр. Бургас е правилно и законосъобразно. Относно доказателствените искания на първо място по отношение на искането за снабдяване с Удостоверение  по чл.181 зут считам,  че моментът на получаване на насрещната престация, най-ранният такъв е този, който е установен от приходния орган – завършването на сградата на груб строеж.  По преписката е приложен Нотариален акт № 165 от 19.11.2010 г., в който страните по сделката са постигнали съгласие за замяна на първоначално уговорени самостоятелни обекти, които да бъдат заменени с други такива и в самия Нотариален акт е посочено, че същите са завършени в груб строеж. Относно искането за възлагане на експертиза предоставям на преценката на съда, но моля за възможност в срок да вземем отношение по зададените въпроси. Пазарната стойност на строителната услуга, предмет на престацията по Нотариалния акт за отстъпено право на строеж, предмет на спора, е над основата на непаричния приход, договорен от жалбоподателя, който се изразява в отстъпено право на строеж в самостоятелни сгради. Считам, че представената справка по отношение на декларацията по чл. 73 е в цялостния си вид, има такова изражение и няма какво да бъде представено от информационната система на НАП. В нея е деклариран размер, който е в пъти по-малък от подадената данъчна оценка на имотите, предмет на извършената сделка. След направеното уточнение обаче не възразявам да представя депозираната пред органа декларация от „Монолит“ ООД по чл. 73 стига тя да има различен изглед от този, представен вече по делото. Нямам други доказателствени искания на този етап.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Задължава ответника тд на нап гр. Бургас  в 7-дневен срок, считано от днес, да представи за прилагане по делото на заверен екземпляр от декларация по чл. 73 ЗДДФЛ, подадена от дружеството „Монолит“ оод.

предоставя възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да представи надлежно искане с приложен към него проект на съдебно удостоверение, което да му послужи пред община Сливен за снабдяване с относими към предмета на спора писмени доказателства.

предоставя възможност на жалбоподателя в 3-дневен срок, считано от днес, да представи нарочна писмена молба с формулирани въпроси към поисканата съдебно-техническа (оценителна) експертиза, като молбата следва да бъде в екземпляр и за ответника.

предоставя възможност на ответника след запознаване с молбата и с формулираните в нея въпроси към поисканата съдебно-техническа (оценителна) експертиза да изрази становище по въпросите, респективно да постави въпроси към вещото лице.

По искането за допускане на експертиза, определянето на депозит и вещо лице съдът ще се произнесе след запознаване с конкретните въпроси, респективно становището или допълнителните въпроси на ответника.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.09.2017г. от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: