ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.09.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети септември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 721 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛят С.С.С., редовно призован, не се явява.За него се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Ж., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице инж. С.Ж.И..

 

По хода на делото:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че в изпълнение на разпореждане от предходно съдебно заседание с писмо вх. № 6201/16.06.2017 г. от процесуалния представител на ответника по делото са представени изисканите от съда писмени доказателства по опис.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа (оценителна) експертиза, като заключението е депозирано на 04.09.2017 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

Адв. К.: Нямах възможност да се запозная с представените писмени доказателства от ответника, но не възразявам същите да бъдат приети. Представям и моля да приемете в оригинал Удостоверение с изх. № 9400-13482/24.08.2017 г. от Община Сливен, приложеният към него Акт обр. 14 за завършване на процесната сграда на етап „груб строеж“, както и Удостоверение изх. № 4704-2790/17.11.2009 г., също заверено за вярност от Община Сливен.  Моля да бъдат приети представените от мен доказателства.

Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Юк. Ж.: Да се приемат представените доказателства. Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените от процесуалния представител на ответника документи с нарочен опис, находящ се на страница № 99 от делото, като писмени доказателства по делото.

Приема представените от адв. К. в днешно съдебно заседание  документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

инж. С.Ж.И.- ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. К.: Имам въпроси към вещото лице.

На страница № 3 сте посочил, че с Протокол Акт обр. 14 от 27.08.2009 г. сградата е изградена на етап „ груб строеж“. Това ли е най-ранният момент, към който може да се счете, че е налице годен обект за прехвърлителна сделка?

 

Вещото лице: Да, това е най-ранният момент, към който самостоятелните обекти в сградата могат да бъдат прехвърляни. 

 

Адв. К.: Това означава ли, че Вие сте направил оценките към този момент?

 

Вещото лице: Да, към този момент съм направил оценките.

 

Адв. К.:  Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Юк. Ж.: Нямам въпроси към вещото лице. да се приеме заключението.

 

С оглед становището на страните и поради изчерпване на въпросите към вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 450,00 лв., 350,00 лв. от които платими от внесения предварителен депозит. /изд. РКО – 350 лв. – 12.09.2017 г./

задължава жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд гр. Бургас сумата от 100,00 лв., представляваща доплащане по представеното и прието от съда заключение по допуснатата съдебно-техническа (оценителна) експертиза. При неизпълнение на указанието в посочения срок в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

 Адв. К.: Нямам други доказателствени искания. Считам, че са налице условия за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество.

 

Юк. Ж.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и поради изчерпване на доказателствените им искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. К.: Уважаеми г-н председател, моля да отмените изцяло атакувания от нас ауЗД, както и Решение № 37/03.02.2017 г. на директора на ТД на НАП гр. Бургас като нищожно и незаконосъобразно. От представените по делото доказателства се вижда, че най-ранният момент, към който правото на строеж се е трансформирало в право на собственост в спорните обекти е именно датата на издаване на Акт обр. 14, а именно – 27.08.2009 г. Тоест следвайки логиката по оспореното Решение и в аузд, че това е най-ранният момент, към който престацията е получена от моя жалбоподател и е следвало да бъде декларирана като такава е именно тази година, или декларацията по дохода, получен през 2009 г. следва да бъде деклариран 2010 г. Данъчният срок започва от 01.01.2010 г. и изтича на 01.01.2016 г.  - няколко месеца преди издаване на процесния аузд. Освен това установихме нарушения при издаването на самия АУЗД и самото Решение. Налице са вътрешни противоречия. Моля за предоставяне на срок за изготвяне и представяне на подробни писмени бележки по същество на спора. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото, като представям Списък на разноските.

 

Юк. Ж.: Уважаеми г-н председател, моля да оставите така внесената жалба като неоснователна без уважение и потвърдите Решението на директора на ТД на НАП гр. Бургас като правилно и законосъобразно. Няма спор между страните, че жалбоподателят е получил непаричен доход, като накратко считаме, че реализацията на сделката, действително най-ранният момент на получаване на престацията е завършването на етап „груб строеж“ на сградата,което както стана ясно днес е станало през месец ноември 2009 г., но според приходната администрация и по-конкретно приходният орган реализацията на сделката и получаването на насрещната престация по смисъла на чл. 11, ал. 1, т. 3 от зддфл е станало на дата 09.11.2010 г., когато е реализирана сделката по Нотариален акт №165 от същата дата, когато страните са се уговорили за окончателност на обектите, които ще бъдат получени в резултат на отстъпеното право на строеж. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Не представям Списък на разноските. Подробни съображения ще изложа в писмено становище в указан от съда срок.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на страните в 10-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 

 

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: