ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 17.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети юни                          две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 721 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.П.Н., редовно призована, явява се лично и с адв. В., с представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Н.Н., редовно призована, не се явява. За нея – адв. В., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Карнобат, редовно призован, представител не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.П.В., редовно призована, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.П.Б., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Й., редовно призована, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Й., редовно призован, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Й.Й., редовно призован, не се явява.

 

 

По хода на делото:

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТ. СТРАНИ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Г.Н. и Г.Н.Н. против Заповед № РД-130/26.02.2014 г. на кмета на Община Карнобат, с която е разпоредено да се премахнат сгради, находящи се в УПИ І-2118, в кв. 173 по плана на гр. Карнобат.

 

АДВ. В.: Поддържам жалбата, с която сме сезирали съда. Поддържам искането за извършване на съдебно-техническа експертиза със задачи, формулирани в пункт 2 от жалбата. Други искания към момента нямам.

ЗАИНТ. СТРАНА Д.В.: Считам, че жалбата е основателна, а заповедта на кмета е неправилна. Няма да представям други доказателства. Не възразявам да се назначи експертиза.

ЗАИНТ. СТРАНА Г.Й.: Считам жалбата за неоснователна, а заповедта на кмета намирам за правилна и законосъобразна. Няма да ангажирам нови доказателства. Не възразявам да се назначи експертиза.

ЗАИНТ. СТРАНА Д.Й.: Жалбата считам за неоснователна, а заповедта на кмета за правилна. Няма да ангажирам нови доказателства. Не възразявам да бъде допусната поисканата съдебно-техническа експертиза.

 

С оглед становищата на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши оглед на място да отговори на формулирания в жалбата – пункт 2 въпрос.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 300 лв., платими от жалбоподателя, в 3-дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Ж.И., който следва да бъде уведомен за експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.07.2014 г. от 14.00 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: