Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

град Бургас 15 януари 2009 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд Бургас, в публично заседание, проведено на двадесет и трети септември през две хилядна и осма година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : А.В.

 

при секретаря С.Х., като разгледа докладваното от съдия В. административно дело № 721 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе следното предвид :

 

Производството пред Административен съд Бургас  е започнато по повод на жалба от „Дюни” АД против заповед № Z – 402/ 08. 4. 2008 год. на кмета на община Созопол за отказ за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ № 000448 – залесена територия, м. „Света Агалина” в землището на град Созопол. В с. з. молителя се представлява от адв. П. Т., не се ангажират допълнителни доказателства, моли се за уважаване на искането.

Ответникът община Созопол се представлява от адв. Б. Й. оспорва жалбата, представя преписката по акта, моли за отхвърляне на жалбата.

След като направи по отделна и съвкупна преценка на доказателствата събрани по делото, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ от легитимирано за това лице с правен интерес от обжалването и отговаряща на формалните изисквания, което я прави редовна – чл. 158 от АПК и  допустима – чл. 159 от АПК за разглеждане по същество.

С обжалваната заповед № Z – 402/ 08. 4. 2008 год. на кмета на община Созопол за отказ за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ № 000448 – залесена територия, м. „Света Агалина” в землището на град Созопол. Инвестиционното намерение за „смяна на статута на земята” на имота не отговаря на предвижданията в проекта за изменение на ОУП на основание чл. 133, ал. 7, т. 1 от ЗУТ, защото същия попадал в територия отредена за „защитно озеленяване – курортна гора”, което съответства на трайно ползване на имота като „залесена територия”.

С жалбата се твърди, че жалбоподателя е собственик на посочен поземлен имот в следствие на замяна с Национално управление на горите. За местността „Св.Агалина”, където се намира имота е утвърден план за управление на природната забележителност „Нос Агалина”. В т. 3 от този план се допуска при определени условия строителството с етажност до 3 етажа при спазване на ЗУТ, Наредба 18 и Наредба 19 и всички останали специфични норми и с оглед на особеностите на територията. Целта на искането за допускане изработването на ПУП е промяна на предназначението. Прави се оплакване, че не са изложени мотиви, посочени са само факти и правни норми от процесуално естество.

Жалбоподателят е подал заявление за издаване на виза за изработване на ПУП с цел провеждане на процедура за промяна на предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди на ПИ № 000448 в м. „Св. Агалина” в землището на гр. Созопол. Посочено е и инвестиционното намерение – изграждане на обект „Вилни сгради”, което се вписвало в основните функции на зоната от Териториално устройствения план за землището, където се намира имота. Приложен е титул за собственост и скица от Общинска служба „Земеделие и гори” Созопол.

Със заповед № Z – 402/ 08. 4. 2008 год. на кмета на община Созопол за отказ за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ № 000448 – залесена територия, м. „Света Агалина” в землището на град Созопол. За да се стигне до него се основава на чл. 133, ал. 7, и ал. 8 от ЗУТ и получени в тази връзка указания от МРРБ, както и на възложен от МРРБ и разгледан от Общинския експертен съвет проект за изменение на действащ устройствен план за територията на община Созопол, на отрицателно становище на ОбЕС, на заповед на кмета на общината за определяне на община правила по процедура по допускане, изработване и одобряване на ПУП за територията на зони „А” и „Б”, определени съгласно чл. 48б от Наредба _ 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Отделно от това се сочи конкретно си промяната на предназначението на имота „залесена територия” не отговаря на предвижданията на проекта за изменение на ОУП. От протокол 6/ 19. 3. 2008 год. на ОбЕС става ясно, че е разгледано искането на жалбоподателя и се констатира, че заявеното инвестиционно намерение не отговаря на предвиждането в проекта за изменение на ОУП, а именно: „защитно озеленяване” – курортна гора, което съответства на начина на трайно ползване на имота по настоящем – „залесена територия”. Община Созопол е представила цветно копие от проекта за изменение на ОУП на община Созопол, ведно с легенда към него в частта, отнасяща се до нос „Агалина”, м. „Св. Агалина” в землището на община Созопол. По този начин се доказва становището на общината, че територията, където попада имота на жалбоподателя се предвижда да е с предназначение „защитно озеленяване”, което е в съответствие със сега съществуващия начин на трайно ползване, а именно „залесена територия”. 

За да се допусна исканото от „Дюни” АД трябва преди всичко да са налице изискванията на закона в частност на ЗУТ. Съгласно правилото на чл. 133, ал. 7, т. 1 от ЗУТ в процеса на изработване на изменение на действащ общ устройствен план, след разглеждането на проекта от общинския експертен съвет по устройство на територията, може да се допуска създаване на нови и изменение на действащи подробни устройствени планове в случаите, когато проектът на новия подробен устройствен план отговаря на предвижданията на проекта за изменение или на проекта за нов общ устройствен план. Както се установи по – горе проекта за одобрение на ПУП, поискан от жалбоподателя с цел промяна на предназначението е в разрез с предвиждането по проекта за изменение на ОУП на общината. Кметът на общината е компетентния орган съобразно чл. 133, ал. 8 от ЗУТ да допусне или да откаже да допусне проектирането в такива случай.

Това означава, че обжалвания акт е постановен от компетентен орган в рамките на правомощията му дадени от закон. Спазена е процедурата за издаване на заповедта, като има становище на ОбЕС на община Созопол и са събрани от административния орган релевантните доказателства за фактите от значение за решаване на заявлението на „Дюни” АД. Спазен е и материалния закон – чл. 133, ал. 7, т. 1 от ЗУТ.

При това положение първи състав на Административен съд Бургас намира жалбата за неоснователна и недоказана и като такава трябва да се отхвърли.

На основание чл.132 ал.1 т.3 във връзка с чл.214 т1 ЗУТ и тълкувателно решение №1/14.01.2008 год. на Общото събрание на колегите на Върховния администртивен съд по тълкувателно дело №19/2007 г., което съгласно определение № 7384/ 18.06.2008 г., по адм.д. 7060/2008 г., 5-членен състав на ВАС се прилага и е относимо и за отказите за издаване на актове по разрешаване и одобряване на ПУП, които се подчиняват на същия процесуален режим, решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал.2 от АПК, Административен съд Бургас

 

Р     Е       Ш     И       :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Дюни” АД против заповед № Z – 402/ 08. 4. 2008 год. на кмета на община Созопол за отказ за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ № 000448 – залесена територия, м. „Света Агалина” в землището на град Созопол.

Решението е окончателно и поради това необжалваемо.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :