ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 30.06.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тридесети юни                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 720 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.С.К., редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв.Р. П. с представено пълномощно, находящо се на лист 50 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Административен ръководител на РАЙОНЕН СЪД-МАЛКО ТЪРНОВО, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

        

Адв.П.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.П.: Поддържаме жалбата. Моля да бъдат приети писмените доказателства приложени към нея. Изпратена е административната преписка, изискана от съда. Освен така представените доказателства, няма да соча други. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от ответната страна.

 

 

 

Като съобрази изявлението на пълномощника на жалбоподателя, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.П.: Съгласно императивната разпоредба на чл.85, ал.1 от НК, реабилитацията заличава осъждането и отменя за в бъдеще последиците, които законите свързват със самото осъждане, освен ако в някое отношение  със закон или указ е установено противното.

В настоящия казус проблемът е точно този - няма закон или указ, който да установява противното и да предвижда вписване на осъждането на непредпазливо деяние в свидетелството за съдимост, след като г-н Р.К. е реабилитиран по право. Видно от приложените писмени доказателства към делото, както и от приложената административна преписка, отказът да се издаде свидетелство за съдимост без допълнително вписване на обстоятелството, че е осъждан, административният ръководител на Районен съд-гр.Малко Търново се обосновава с изискванията на чл.39, ал.3 от Наредба № 8/2008г. за функциите и организацията на бюрата за съдимост. Съгласно чл.15, ал.3 от Закона за нормативните актове, ако постановление, правилник, наредба или инструкция, противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен нормативен акт. В конкретния случай този член от тази Наредба противоречи на чл.85, ал.1 от НК, тъй като чл.85 от НК категорично разпорежда заличаване на осъждането и отмяна на всички последици, само с едно единствено изключение, ако противното е установено със закон или указ. Наредба № 8 не е нито закон, нито указ, както и нейните разпоредби влизат в противоречие с по-висок по степен нормативен акт – Наказателния кодекс.

Следователно административният ръководител на Районен съд-гр.Малко Търново е задължен да приложи по-високия по степен нормативен акт, а именно чл.85, ал.1 от НК и да издаде чисто свидетелство за съдимост на г-н К. без да вписва тези допълнителни обстоятелства.

 

С оглед на гореизложените аргументи, моля да отмените изцяло като незаконосъобразен административният акт на административния ръководител на Районен съд-гр.Малко Търново и да го задължите да изпълни задълженията си произтичащи от чл.85, ал.1 от НК, като издаде чисто свидетелство за съдимост на г-н К., както и моля да ни присъдите разноските по делото.

 

           

 

            Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: