Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер  1108       23 юни 2014  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIIIти административен състав, в публично заседание на деветнадесети юни, две хиляди и четиринадесета година, в състав:                                               

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Евтимова

                                             ЧЛЕНОВЕ: 1. Галина Радикова

                                                                  2. Златина Бъчварова

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 71 по описа за  2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на П.С.Б.,***, подадена чрез пълномощник, против решение № 2408 /2.12. 2013г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по административнонаказателно дело № 3551/2013 по описа на БРС, с което е потвърдено наказателно постановление № 6046/28.02.2013г., издадено от началник група в сектор ПП при ОД МВР – Бургас, с което на касатора, на основание чл.182, ал.1, т.6 Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, са наложени наказания глоба в размер на 400.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, твърди, че решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно и неправилно, постановено в нарушение на материалния  закон и необосновано. Моли съда да го отмени и вместо него да постанови друго, с което да отмени като незаконосъобразно наказателно постановление № началник група в сектор ПП при ОД МВР – Бургас.

Ответникът по касационната жалба – началник група в сектор ПП при ОД МВР – Бургас, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд – Бургас, да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІII-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Бургас, с решение № 2408 /2.12. 2013г., постановено по административнонаказателно дело № 3551/2013 по описа на съда е потвърдил наказателно постановление № 6046/28.02.2013г., издадено от началник група в сектор ПП при ОД МВР – Бургас, с което на касатора, на основание чл.182, ал.1, т.6 ЗДвП, са наложени наказания глоба в размер на 400.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.

За да постанови оспореното решение, районният съд е счел, че в хода на административнонаказателното производството не са допуснати съществени процесуални нарушения. Приел за безспорно доказано по делото, че П.С.Б. е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.182, ал.1, т.6 ЗДвП, за което законосъобразно са му наложени наказания на соченото правно основание.

Наказанията са наложени на П.С.Б. за това, че на 22.08.2012 година в 10.13 часа в град Бургас управлявал лек  автомобил, марка “Сааб 9” с рег. № СН 6940 АК по път І-9, км 245+100, посока кв.Крайморие, със скорост 137 км/ч., при ограничение на скоростта за населено място до 80 км/ч, въведено с пътен знак В-26. Скоростта на движение на управлявания автомобил била установена със система за видеоконтрол TFR 1 – М №503, за което бил изготвен видеоклип № 2708. За така констатираното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 589229/25.09.2012г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление. 

 Основните възражения на касатора са, че не той, а брат му М. С.Б. е управлявал автомобила на посочените в наказателното постановление дата и място.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

 Районният съд е установил всички релевантни за спора факти, приемайки за безспорно доказано по делото, че П.С.Б. е управлявал автомобил на посочената дата и място в наказателното постановление със скорост 137 км/ч., при ограничение на скоростта за населено място 80 км/ч, въведено с пътен знак В-26. Изводите на съда относно фактите са основани на задълбочен анализ на събраните по делото доказателства, ценени поотделно и в тяхната съвкупност. Твърдението на касатора, че автомобилът не е управляван от него, а от брат му, не се подкрепя от събрания доказателствен материал. Напротив, видно от попълнената в хода на административнонаказателното производство декларация от собственика на автомобила, автомобилът е управляван от Б. на  посочената дата и час в наказателното постановление. Б. също е потвърдил този факт в попълнената от него декларация по чл.188 ЗДвП. При така установените факти,  съдът е приложил правилно закона, приемайки, че Б. е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.182, ал.1, т.6 ЗДвП, съгласно който водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва за превишаване над 50 km/h - с глоба 350.00 лева и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50.00 лева.

Административнонаказателната отговорност на касатора е законосъобразно ангажирана на соченото правно основание, като наложените му наказания глоба и лишаване от право на управление на МПС са определени във фиксирания от закона размер.

Като е достигнал до същите изводи, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІII - ти състав, 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2408 /2.12. 2013г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по административнонаказателно дело № 3551/2013 по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно.

       

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

     ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                            

                                                                                                         

                                                                                       2.