РЕШЕНИЕ

 

                                                                                                          554                    дата 18 април 2012 год.                гр.Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ- ти състав,

в публично заседание на 02 април 2012 год.,

в следния състав:

 

                                                                               Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Г.Д.

Прокурор:………………………

 

разгледа адм. дело № 71 по описа за 2012 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.156 и сл. от ДОПК, във вр. с чл.9б, вр. с чл.4, ал.1 от ЗМДТ.

Образувано е по жалба на “Марси” ООД, гр.Бургас против Акт за установяване на публично общинско вземане № 35/08.12.2011г., издаден от кмета на община Несебър, с който е установено задължение на дружеството за такса битови отпадъци в размер на 1465,92 лв. за периода 01.01.2006г. – 31.12.2006г., както и е начислена съответната лихва за забава.

Жалбоподателят възразява, че община Несебър не е извършвала дейности по сметосъбиране и сметоизвазване на територията, където се намира имота на дружеството. В допълнително депозирано становище актът се оспорва и като нищожен, поради издаването му от некомпетентен орган. Иска се отмяна на акта, алтернативно – прогласяването му за нищожен, както и присъждане на разноските по делото.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените основания.

Ответникът – кмет на община Несебър се представлява от юрисконсулт, който оспорва основателността на жалбата и пледира за нейното отхвърляне.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на издадения административен акт и депозирана в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество е основателна.

Жалбоподателят “Марси” ЕООД е собственик на недвижим имот, представляващ УПИ І, кв.5 по плана на гр.Несебър – Промишлена зона, за който се легитимира с Нотариален акт № 90/30.01.2004г. по описа на нотариус с рег. № 110 на НК. За този имот е издаден процесният АУПОВ № 35/08.12.2011г. от кмета на община Несебър за събиране на такса битови отпадъци в размер на 1465,92лв., ведно с лихва за забава в размер на 983,89лв. за отчетната 2006г. Посочено е, че актът се издава въз основа на извършена от орган по приходите в община Несебър ревизия на дружеството. В изпратената административна преписка съдът не намери данни за извършена ревизия.

Актът за установяване на публично общинско вземане е нищожен, като издаден от некомпетентен  за това орган.

Съгласно разпоредбата на чл.9 б от ЗМДТ установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по този закон се извършват по реда на чл. 4, ал. 1 - 5, а обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.  Препратката към чл.4, ал.1 от с.з. сочи, че установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като в тези производства служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите – ал.3 на чл.4, а следващата алинея 4 посочва, че служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината. От своя страна, кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – чл.4, ал.5 от ЗМДТ. 

Анализът на горните правни норми сочи, че кметът на общината не е компетентен да издава акт за установяване на публичното задължение за ТБО, тъй като той е решаващ орган и не може да изземва функции на служители с правомощия на орган по приходите. Именно поради тази причина и областният управител на област Бургас не е компетентен да разгледа подадената пред него жалба против процесния АУПОВ, тъй като той няма правомощия по ЗМДТ, поради което и жалбата е изпратена за разглеждане в съда. Производствата по установяване на публични вземания по реда на ЗМДТ се движат по правилата на ДОПК, а не по АПК, поради което и областният управител не се явява горестоящ административен орган и неправилно е посочен в издадения акт като орган, пред който може да се упражни правото на жалба.

С оглед горните мотиви безпредметно се явява разглеждане на жалбата по съществото на спора – е ли предоставена услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на територията, на която се намира имотът на жалбоподателя. Издаденият акт следва да бъде обявен за нищожен, тъй като липсата на материална компетентност на издателя на акта е порок, който по дефиниция води до нищожност на същия.

С оглед този изход на процеса в полза на жалбоподателя следва да бъдат присъдени разноските по делото в документирания размер от 530лв.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОБЯВЯВА Акт за установяване на публично общинско вземане № 35/08.12.2011г., издаден от кмета на община Несебър, за НИЩОЖЕН.

ОСЪЖДА община Несебър да заплати на “Марси” ООД, гр.***  с ЕИК 102801909 сумата от 530лв. разноски по делото.

 

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                             СЪДИЯ: