Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 7 април  2009г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на дванадесети март, през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: Л.А.

                                                                                        В.Е.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора С.Х., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КНАХ № 71/2009 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът – РПУ – гр. Несебър, представлявано от Началника С. М., обжалва Решение № 549/15.12.2008 г., постановено по НАХД № 259/2008 г. на Районен съд – гр. Несебър. С решението е отменено Наказателно постановление № 3582/22.08.2008 г. на началника на РПУ – гр. Несебър, с което на М. С.К. са били наложени две наказания – глоба, в размер на 1000 лева и лишаване от право на управление на МПС за срок от 12 месеца, за нарушение на чл. 5, ал. 2, т. 3, предл. 1 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 174, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

 Касаторът в съдебно заседание не взема становище по жалбата.

Ответникът по касационна жалба, чрез адвокат А.Ш., намира жалбата за неоснователна.

Такова е и становището на представителя на Окръжна прокуратура гр. Бургас, който в съдебно заседание излага подробни съображения.

Касационната жалба е подадена от лице, имащо право да обжалва решението по см. на чл. 210 ал. 1 АПК и в срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

В хода на развилото се първоинстанционно производство съдът правилно е установил фактите, които са такива, каквито са изложени в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление, а именно, че на 17.08.2008 година, около 6.00 часа сутринта в комплекс „Слънчев бряг” М.К. е управлявала лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта 0.64 промили в кръвта, установени с техническо средство и е отказала изследване на наличие на алкохол в кръвта по кръвен път.

Първоинстанционният съд обаче е намерил допуснато съществено нарушение на процесуалните правила в хода на развилото се административнонаказателно производство. При така установените факти административният орган е определил наказание, позовавайки се на разпоредбата на чл. 174, ал. 2 от ЗДвП, която определя размер на санкциите при извършване на нарушението при условията на повторност. Нито в АУАН, нито от обстоятелствената част на наказателното постановление става ясно, че деянието е извършено в условията на повторност. При това положение административнонаказващият орган съществено е накърнил правото на защита на нарушителя, като го е лишил от възможността да се защитава за извършено от него нарушение в условията на повторност.

Настоящият състав на съда изцяло споделя тези изводи. Нещо повече, „повторността” е обективен елемент от състава на деянието, визирано в нормата на чл. 174, ал. 2 от ЗДвП. В този смисъл, за наличието на този обективен елемент следва да бъдат ангажирани и съответни доказателства, каквито административнонаказващият орган не е ангажирал. Обратното – в случай, че деянието е било извършено за първи път, то за него е следвало да бъде приложена и съответната санкционна норма, а не тази, която е посочена в наказателното постановление.

Поради изложеното и на основание чл.221, ал.2, АПК, Бургаският административен съд

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ  В СИЛА Решение № 549/15.12.2008 г., постановено по НАХД № 259/2008 г. на Районен съд – гр. Несебър, с което е отменено Наказателно постановление № 3582/22.08.2008 г. на началника на РПУ – гр. Несебър, с което на М.С.К. са били наложени две наказания – глоба, в размер на 1000 лева и лишаване от право на управление на МПС за срок от 12 месеца, за нарушение на чл. 5, ал. 2, т. 3, предл. 1 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 174, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………………………………

 

                                                                                     2. ……………………………………