ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 12.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети март                                               две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.А.

      2. В.Е.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

КНАХ   дело    номер   71     по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.00 часа се явиха:

 

Касаторът – Районно полицейско управление – Несебър, редовно призован,  не изпраща представител.

Ответникът – М.С.К., редовно призован, явява се лично и с адвокат А.Ш., редовно упълномощен.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Ш. – Оспорвам касационната  жалба. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ– Да се приемат представените писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ Ш. – Моля да потвърдите решението на първоинстанционния съд. Считам, че решението е взето след обстойно обсъждане на всички събрани по делото доказателства и постановено съобразно закона. Считам, че решението на първоинстанциониня съд е правилно, обосновано и следва да се потвърди.

ПРОКУРОРЪТ – Намирам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена.  Правилно и обосновано Несебърския районен съд е приел, че в хода на административното производство административнонаказващият орган е допуснал съществени процесуални нарушения, а именно по оспореното наказателно постановление е санкционирал жалбоподателката за извършване от нея нарушение по смисъла на чл. 174, ал.2 от ЗДвП, а именно за допуснато нарушение в условия на повторност. Наложената санкция е също съобразена с така определената от административнонаказващия орган квалификация, обаче в материалите както в административната преписка, така и в материалите от първоинстанционното дело липсват данни, че спрямо въпросната жалбоподателка има предходно наложено такова наказание за такова нарушение. Липсва елемента повторност. С оглед на това правилно и обосновано Районния съд е приел, че е налице съществено процесуално нарушение, което не може да бъде лимитирано, поради което ще Ви моля да потвърдите първоинстанционното решение.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: