ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1151                                     дата 26 май 2015 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 26 май 2015 год.,

в следния състав:

 

                                                                                               Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: ……………………………..

Прокурор: …………………………….  

       

разгледа адм. дело № 719 по описа за 2015  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с жалба подадена от „Марс дом“ ЕООД, гр.Свети Влас, ул.“Русалка“ № 52, ет.1, ап.12, И.М.М. и Е.М.М.,*** против Заповед № ДК-10-ЮИР 11/05.03.2015г. на началника на РДНСК Югоизточен район, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото Разрешение за строеж № 214/17.09.2013г. на главния архитект на община Несебър за строеж „Басейн“ в имот с идентификатор 11538.502.174 по КК на гр.Свети Влас, община Несебър.

Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане, тъй като съдът не констатира наличие на правен интерес от воденото оспорване у нито един от тримата жалбоподатели.

Собственици на процесния имот с идентификатор 11538.502.174 по КК на гр.Свети Влас са лицата М.Г.Б., К.Г.Б. и Г.Г.А., в чиято полза е било издадено Разрешение за строеж № 214/17.09.2013г. за строителството на басейн с обем до 100куб.м. Заявлението за издаването му е било подадено от „Марс дом“ ООД, подписал заявлението като пълномощник на лицата. Против издаденото разрешение за строеж собствениците на имота са подали жалба вх. № ДК-04-43-00-089/10.01.2014г. до началника на РДНСК Югоизточен район, видно от която, направили са възражение, че не са учредявали вещно право за изграждането на строеж „Басейн“, не са давали съгласие за този строеж, както и не са упълномощавали никого за подаване на молба за одобряване на проекти и издаване на разрешение за строеж. По тази жалба началникът на РДНСК Югоизточен район се е произнесъл с процесната Заповед № ДК-10-ЮИР- 11/05.03.2015г., в мотивите на която е обсъдил възраженията на лицата, като е приел, че от тяхна страна липсва изрично волеизявление за издаване на разрешение за строеж на тяхно име за строеж „Басейн“ в притежавания от тях имот, с оглед на което е отменил издаденото разрешение за строеж.  

Жалбоподателят „Марс дом“ ООД е собственик на недвижими имоти, находящи се в процесния имот, описани в т.5.1 – 5.30 от Нотариален акт № 49/23.09.2010г. по описа на нотариус , с рег. № 110 на НК, видно от който, в негова е  учредено право на строеж срещу задължение за строителство на обекти конкретно описани.

Жалбоподателят И.М.М. (по присъединеното дело № 732/2015г.)се легитимира като собственик на обект в процесния имот, съгласно НА № 125/08.08.2014г. по описа на нотариус с рег. № 110 на НК.

Жалбоподателката Е.М.М. е съпруга на жалбоподателя И.М., като видно от депозирана от нея молба вх. № 4702/20.05.2015г. имотът по НА № 125/08.08.2014г. е придобит по време на брака и е в режим на съпружеска имуществена общност, поради което и със същия титул обосновава правото си на собственост.

Обстоятелството, че и тримата жалбоподатели са носители на право на собственост върху обекти, находящи се в поземления имот, не обосновава правния им интерес от обжалването на процесната заповед, с която е отменено разрешението за строеж „Басейн“ в имота. Отмяната на строителното разрешение по никакъв начин не засяга тяхната правна сфера. Този извод не се влияе от довода в жалбата, че съобразно ЗУЕС и ЗС прилежащата територия – земя (двора) около сградата, в която са притежаваните от тях обекти, е за общо ползване от всички собственици. Установеното в съдебната практика право на собственика на сградата (обект в нея) да може да ползва терена с цел нейното обслужване и използване по предназначение е неотносимо към правото да се обжалва заповед, с която е отменено разрешение за строеж в имота и с това не може успешно да се обоснове правния интерес от оспорването за целите на ЗУТ. Процесуалната им легитимация не може да се обоснове и с нормата на чл.149 от ЗУТ, на която се позовават, тъй като тя касае хипотезата на издаване на разрешение за строеж, докато в настоящия случай предмет на оспорване е заповед,  с която е отменено строително разрешение и в този смисъл не разрешението за строеж е предмет на делото (в каквато хипотеза жалбоподателите биха били заинтересовани страни по смисъла на чл.149, ал.2, т.1 от ЗУТ), а предмет на делото е административният акт за неговата отмяна, поради което правният интерес следва да се преценява не в контекста на разпоредбата на чл.149, ал.2 от ЗУТ, а съобразно общият принцип дали актът засяга правната сфера на оспорващия. След като съдът не констатира подобно правнозначимо засягане жалбите на лицата са процесуално недопустими за разглеждане и на това основание производството по делото следва да се прекрати.

Така мотивиран и на основание чл.159, т.4 от АПК, Административен съд Бургас, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на „Марс дом“ ЕООД, гр.Свети Влас, ул.“Русалка“ № 52, ет.1, ап.12, И.М.М. и Е.М.М.,*** против Заповед № ДК-10-ЮИР 11/05.03.2015г. на началника на РДНСК Югоизточен район.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 719/2015г. на Административен съд Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                                    СЪДИЯ: