ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 28.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и осми септември                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 719 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.35 часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ са редовно уведомени и се представляват от пълномощниците си, съответно за ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Я.Р.Ф., Н.Я.Ф., К.Я.Ф., В.  Я.Ф. - адв.М. с представено пълномощно, находящо се на лист 46 от делото и  за ОТВЕТНИКА Кмет на ОБЩИНА СОЗОПОЛ - адв.Й. с представено пълномощно, находящо се на лист 35 от делото.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.      

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.М.: Запознахме се с представените доказателства, представени съобразно определение от предходно съдебно заседание и инвестиционните проекти. Моля  да се приемат като доказателства по делото. Нямаме други доказателствени искания.

 

         Адв.Й.: Моля да приемете като доказателства по делото представените инвестиционни проекти от 1986г.-2005г. ведно с допълнителните такива по опис в нарочно придружително писмо към изпратените доказателства. Няма да сочим други доказателства.

 

 

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнително  постъпилите от Община Созопол писмени доказателства, същите подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на лист 114 от делото.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.М.: Моля да отмените обжалваната заповед от 04.12.2013г., мотивирана като такава  за премахване на незаконен строеж и съдържаща разпореждане за привеждане на строеж в съответствие с проект. Още оттук следва, че ползваните правни основания не съответстват на разпоредителната част, която е такава по чл.224 от ЗУТ. Заповедта е неправилно фактически обоснована, дотолкова, доколкото в нея се твърди, че строеж „тераси” е незаконен. Видя се, че двете тераси са предвидени в инвестиционните проекти. Липсва конкретизация в какво точно се изразява незаконния строеж. В съдебно заседание сме изложили и доводи за липса на конкретни мотиви относно квалификацията на строежа като незаконен. Посочено е бланкетно чл.154, ал.1 от ЗУТ. Моля при постановяване на решението да съобразите, че по делото не се спори, че строежът съответства на ПУП.

Ще представя писмени бележки. Претендираме разноските.

 

Адв.Й.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна.

Първо, поради обстоятелството, че видно от представените доказателства, с инвестиционните проекти и издадените строителни разрешения включително и с приложеното писмо от НИПК е видно, че са утвърдени проекти за тераси без зидове по югозападната фасада. Моля да се има предвид, че съществото на спора се свързва именно с тези изградени зидове, а не с цялостно незаконно изградените тераси. Такива зидове няма утвърдени нито с инвестиционните проекти от 1986г., където и е предвиден балкон само на третия етаж, но без зид по югозападната  фасада, т.е. липсват вътрешни помещения, както и съответно в следващия утвърден през 2004г. проект и издадено строително разрешение от 2005г. Следователно, обособените помещения, които са предмет на административното нарушение, посредством изградените незаконно зидове, са без строителни книжа и в нито един от утвърдените проекти не се предвижда изграждането им. Именно тази констатация е мотивирала издаването на оспорваната заповед и съответно дадените предписания на жалбоподателя за премахване само на незаконно изграденото. В този смисъл моля да се има предвид и неоснователните процесуални възражения направени в днешно съдебно заседание с оглед внимателния прочит на нормативната уредба, послужила като мотивация на административния орган при издаване на акта. Моля да се има предвид и допълнително отделното нарушение за липса на съгласие за изграждане на допълнителни зидове от НИПК, съгласно изискването на чл.125, ал.6 от ЗУТ. Има съгласуване само за тераси, но не и за допълнителни зидове от проекта от 2004г. И в допълнение, моля да се има предвид и заключението на вещото лице по отношение на носещите колони, които също ги няма в проекта и които според вещото лице по принцип и с оглед писмото на НИПК не би следвало да се разполагат върху общинска земя.

В допълнение да се има предвид и че в проектите са уточнени и установени от вещото лице проекти само за тераси по смисъла на §5 от ПЗР на ЗУТ.

 

Реплика на адв.М.: Уточнявам, че в мотивите на заповедта въпросните колони стъпващи на съсобственото на жалбоподателя място, както и липса на съгласуваност от НИПК, не са посочени  като основание за незаконност на строежа, т.е. това е  извън предмета на делото. А посоченото от административния орган основание по чл.225, ал.2, т.3 от ЗУТ не съответства на твърдението поддържано в този процес, че строежът е незаконен, поради липса на строителни книжа. Точка 3 касае друга хипотеза, за което твърдим неправилна правна квалификация.

 

 Дуплика на адв.Й.: Неправилна правна квалификация се прави с оглед на липсата на твърдение за цялостна незаконност на строителството. Става дума за частична такава по югозападната фасада и в този смисъл съответства на правните основания, мотивирани в заповедта.

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: