ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 04.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІХ-ти административен  състав       

На четвърти май                                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия СТОЙЧЕВА 

Административно  дело номер 719 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 13,10 часа се явиха:

От ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Я.Р.Ф., Н.Я.Ф., К.Я.Ф., В.Я.Ф., редовно уведомени, лично се явява Я.Ф.. За всички се явява адв.М.  с представено пълномощно, находящо се на лист 46 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, се представлява от адв. Й. с представено пълномощно, находящо се на лист 35 от делото.

 

         Пълномощниците не възразяват по хода на делото, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. М.: Делото беше отложено със задължението ответният административен орган да допълни преписката с доказателства, като представи строителната документация в пълен обем. Към настоящия момент няма изпълнение на това задължение.

 

         Адв. Й.: Представям копие от действащия план за застрояване и действащия план за  регулация на УПИ V-215 в кв.18 по плана на гр. Созопол. Представям документите, изискани от жалбоподателя, които са приложили към заявлението, въз основа на което е направен отказа за допускане изменение на ПУП. Представям преписката по незаконното строителство, ведно с графичната част, която включва копие от действащия регулационен план на гр. Созопол и представения проект за фасадата към двора - това е процесната фасада, където са изградени двете тераси. Това е документацията свързана с действията на административния орган във връзка с констатираното незаконно строителство, ведно с приетите доказателства от съда, които са мотивирали административния орган за установяване на съответните нарушения, въз основа на които е издаден административния акт. Не представям други графични части, предвид че е налице ПУП, който не е допуснат до изработване.

         Моля да се има предвид нормата на чл. 134, ал. 4, т. 1 от ЗУТ, че влезлите в сила ПУП не могат да се изменят с цел узаконяване на изградени строежи, поради което правилно кметът на общината е отказал да допусне изменението, тъй като не е приключил процеса по узаконяване.       Предвид представените от жалбоподателя документи, моля да имате предвид обстоятелството, че за едно от изискванията на чл. 125, ал. 6 от ЗУТ липсва съгласувано задание с НИПК. Налице е само съгласуване от НИПК от 2004 г. за строежа на терасата и затова е издадено само съгласувано разрешение за изграждане на две тераси.

         Представям Заявление за издаване на разрешение за изработване на ПУП с рег.индекс № 5-94-Я-1/13.01.2014г., подадено от жалбоподателя Я.Ф. ***; Констативен акт от 14.06.2001г. на кмета на Община Созопол за обявяване на заинтересованите страни  на Заповед № 204/14.05.2001г. за изменение на регулационен план в кв.18; Заповед № 204/14.05.2001 г. на кмета на Община Созопол, с която е одобрено частично изменение на регулационния план на гр.Созопол; препис-извлечение от протокола на архитектурно градоустройствената комисия назначена със заповед № 19/16.01.2001 г. на кмета на Община Созопол с рег. Индекс № 94-Я-17 от 28.03.2001 г.; писмо от директора на НИПК-София с № 485/21.03.2001г. до Я.Ф., ведно със скица; молба от Я.Ф. ***-Я-17/23.03.2001 г. за одобряване на проект за частично изменение на Регулационен план на кв.18 в гр.Созопол; Проект за Частично изменение на Регулационен план на кв. 18 в гр. Созопол и Обяснителна записка към него, ведно с графични части;  писмо от Община Созопол до  Административен съд Бургас с рег. Индекс 4-94-Я-32/1/ от 26.03.2014 г. във връзка с постъпила жалба срещу заповед № 8-Z-1559/04.12.2013г., ведно с известие за доставяне; Нотариален акт  за собственост на недвижим имот-констативен № 6, том І, рег. № 150, дело № 5 от 2001 г.; Констативен акт № 34 от 01.11.2013 г. на Община Созопол, Дирекция „Устройство на територията, кадастър, инвестиционна политика и екология” молба от жалбоподателите   до  Административен съд Бургас, чрез кмета на Община Созопол с рег. Индекс № 4-94-Я-32 от 20.12.2013 г.; писмо от Община Созопол  с рег. индекс 4-94-Я-30/05.12.2013 г. до жалбоподателите с приложена Заповед № 8-Z-1559/04.12.2013 г., ведно с известие за доставяне; Възражение от Я.Ф. против Констативен акт № 34/01.11.2013 г. с № 4-94-Я-29/1/ от 19.11.2013 г. до кмета на Община Созопол и писмо № 4-94-Я-29/05.11.2013 г. от Община Созопол до Я.Ф., с което е изпратен Констативен акт № 34/01.11.2013 г., ведно с известие за доставяне.

 

         Адв. М.: Делото не е за това дали строителството съответства на ПУП. По това обстоятелство няма спор, страните са  заявили в предходно съдебно заседание, че има съответствие с ПУП. Съдът задължи административния орган да представи инвестиционните проекти. Според административния орган има съществено отклонение от нормите на чл.225, ал. 2, т. 3 от ЗУТ, което основание е общо и бланкетно цитирано в заповедта. Колегата е домотивирал заповедта в съдебно заседание, като заяви, че се има предвид останалите основания по точките на чл. 154 от ЗУТ. Всички те касаят съответствието на построеното с инвестиционния проект, не устройствените планове. Между страните има друго дело за изменение на ПУП и доказателствата по него не касаят настоящото дело. На практика не се представиха изисканите от нас доказателства и към настоящия момент преписката е неокомплектована. Вещото лице заяви, че има протокол и проекти от 1986 г.  и от 2004 г. Предмета на делото се свежда до това дали издаденото разрешение съответства на проектите от 1986 г. и 2004 г. – дали изграденото съответства на проекта от 1986 г. и на този от 2004 г. Дали съществуват основанията за издаване на заповедта е в тежест на доказване от административния орган. Определението на съда не е изпълнено. Доказателствата, които се представят днес  са ирелевантни към предмета на спора.

 

         Адв. Й.: Предмет на заповедта е строежа на тераси да бъде приведен в съответствие с проектите, като са дадени указания да бъдат премахнати зидовете на втория и третия етаж. Възникна спора дали зидовете на втория и третия етаж съответстват или не съответстват на проектите и с доказателствата, които представям днес, считаме че са изпълнени указанията на съда за представяне в цялост на административната преписка.

 

         Адв. М.: Така издадена и мотивирана заповедта, която според нас съдържа разпоредителна част на чл. 224 от ЗУТ, предполага административния орган да докаже в какво се състои несъответствието между одобрения инвестиционен проект и изграденото, което липсва в мотивите и не може да се  прецени дали е налице, поради липса на самия инвестиционен проект, който го няма по преписката и не е представен и към настоящия момент. Ние продължаваме да твърдим наличие на празнота по административната преписка.

 

         Адв. Й.: Мотиви са изложени в заповедта и практически се дава яснота кое е мотивирало административния орган за издаване на административния акт, включително и нарушенията на чл.154, ал. 1 от ЗУТ, на които колегата акцентира. Ако настояването е конкретно за представяне на инвестиционния проект, не се противопоставям на това искане по доказателствата и моля да ни се даде възможност за допълнително представяне на проекта.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото представените в днешното съдебно заседание от адв. Й. писмени доказателства, същите подробно описани по-горе в протокола.

 

         Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, видно от които, независимо от днес представените доказателства, административната преписка и до настоящия момент остава непредставена  в цялост, намира за необходимо административният орган да бъде задължен в тази насока, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ЗАДЪЛЖАВА административния орган, в 7-дневен срок от днес, да представи по делото инвестиционните проекти за процесния обект, одобрени през 1986 г. и 2004 г.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.09.2015 година от 14,00  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: