ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 23.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и трети февруари                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 719 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Я.Р.Ф., Н.Я.Ф., К.Я.Ф., В.Я.Ф., редовно уведомени, явява се лично Я.Ф., останалите не се явяват. За всички се явява адв.М.  с представено пълномощно, находящо се на лист 46 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, се представлява от адв.Й. с представено пълномощно, находящо се на лист 35 от делото.

                  

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.В.А.-Д..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

        

         Арх.В.В.А.-Д. - 46г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам. Нямам какво да добавя към него.

         Адв.М.: В този си вид, в който сте извършили оглед на сградата, като етажност, като силует, представлява ли тя отклонение от предвижданията по ПУП?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм имала въпрос за ПУП-а. 

Адв.Й.: Възразявам. Заповедта не е свързана с нарушаване предвижданията на ПУП.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При справката в Община Созопол се запознах с последната разработка, която касаеше частично изменение на регулационния план, вследствие на което се е образувал в сегашните му параметри парцела, придавайки от една общинска територия допълнително  квадратни метри. Като план за застрояване, не съм правил справка в общината, не съм работила по ПУП.

Адв.М.: Работехте ли с издадената виза?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Визата, която в Община Созопол са ми предоставили заедно с копието от проекта, е издадена от арх.Карабаджакова на 25.03.2004г. и касае, буквално цитирам: „важи за изготвяне на проект за изграждане на тераси по указания начин за УПИ V-215 в кв.18”.

Адв.М.: Този указан начин включва ли втори и трети етаж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Във визата не е упоменато. Терасите касаят един, два или повече етажи  въз основа на защрихованата територия относно  фасадата на сградата на югозапад.

Адв.М.: Изграденото попада ли в обема на защрихованата част по визата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Така защриховано без размери и без указание за кой от етажите става въпрос, принципно ни дава яснота единствено по отношение изложението на фасадата, за която се отнася и в това отношение изградените тераси на втори и трети етаж съответстват на фасадата, за която е била издадена визата за изготвяне на проект за изграждане на тераси.

Съгласно § 5 от ПЗР на ЗУТ, когато се касае за наддаване над ниво прилежащ терен с цел обособяване на площи извън основните жилищни помещения, са конкретизирани понятия - балкон, лоджия и тераса в точки 57, 58 и 59 от § 5 на ДР на ЗУТ. Съответно „балкон” е открита използваема площ; „лоджия” е използваема площ открита от външната си страна и включена в общия обем на сградата, а „тераса” е открита използваема площ разположена върху помещения, колони или терена.

Адв.Й.: С оглед на визата и одобрените проекти, какво е естеството по принцип на допуснатото строителство?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По одобрената проектна документация, проектът предвижда изграждане на разширение към съществуващ балкон на втори етаж явяващ се първи над приземен по фасада югозапад, като конструкцията е предвидена с четири стоманобетонови колони, стъпващи от ниво прилежащ терен до стоманобетоновата плоча на етажа. Така предвидената конструкция съответства на определението за тераса съгласно ЗУТ.

Адв.Й.: Нямам повече въпроси.

Адв.М.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Така, както е изпълнено строителството, дали се променя строителната конструкция и вида на строителните елементи и/или допълнително натоварва сградата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За част от третия етаж, в който продължават колоните и наддаването на плочата, се променя конструкцията и натоварванията в сравнение с първоначално одобрената за сградата документация изградена конструкция преди това последно пристрояване за втория и третия етаж.

 

Съдът към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За съществено изменение на общи части може ли да говорим?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Доколкото съм запозната, сградата е семейна собственост и в този смисъл няма общи части.

 

Адв.Й.: Във връзка с измененията, които са направени, изменя ли се допустимата определена с документация РЗП?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Реализираната на място разгъната застроена площ за сградата е увеличена в сравнение с предходно одобрените проекти, съответно първоначалния, по който е била изградена жилищната сграда и последващия за терасата на втори жилищен етаж (първи над приземен). Разгънатата площ е увеличена с площта на увеличението на терасата на втори жилищен етаж (първи над приземен).

На третия етаж от сградата, който се явява втори над приземен, е увеличена площта на балкона по фасада югозапад, който идентично с конструкцията на втория етаж (първи над приземен) е наддадена пред фасадата и съответно са продължени стоманобетоновите  колони от ниво терен. С тази наддадена допълнително част е увеличена разгънатата застроена площ за сградата спрямо тази, предвидена по проекта от 2004г.

Първоначалният проект за сградата е от 1986г.; през 2004г. има проект за това пристрояване или разширяване на еркерното наддаване на първи етаж над приземен на фасада югозапад и първоначално балкона по проекта от 1986г. по проект става тераса с по-голяма площ и с 4 колони, които я подпират отдолу. За балкона на втори етаж над приземен с проектната документация от 2004г. няма промяна, стои се предвиждането от 1986г. На място е увеличена площта и на тази тераса на втори етаж над приземния.

 

Съдът към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да разбираме ли, че строителната документация от 2004г., която всъщност сега се изпълнява, след като казвате, че тя касае само терасата на първи етаж над приземен, за терасата на втори етаж над приземен - за нея има ли въобще строителна документация, след като не е обхваната от сегашния проект?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: До момента не ми е представена такава документация от Община Созопол.

 

          Съдът като взе предвид изслушаното днес заключение на вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице арх.А.-Д., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 450лв, 400лв. от които от внесения депозит, като разликата от 50 лева е заплатена в брой на вещото лице в днешно съдебно заседание.

 

Адв.М.: Констатира се от отговорите на вещото лице, че преписката по издаване на процесната заповед е  представена в непълен вид пред настоящия съдебен състав, тъй като не е представена строителната документация, за да се преценяват отклоненията от нея. Пример е визата за проектиране в частта си, в която е указан начинът на застрояване и в този смисъл тя има характер на ПУП. Не са представени одобрените проекти, в чието отклонение се твърди, че е строителството. Моля да укажете на административния орган да комплектова преписката.

Правя искане за допускане на допълнителен въпрос към експертизата, тъй като соченото основание за издаване на заповедта - чл.225, ал.2, т.3 от ЗУТ, който препраща към четири хипотези на чл.154 от ЗУТ, една от които отклонение от ПУП, така че според мен би трябвало да се отговори на един допълнителен въпрос – сградата след извършване на процесното посочено в заповедта строителство, представлява ли отклонение от действащия ПУП-ПРЗ в този си вид.

Адв.Й.: Моля да позволите да направя уточнение, че в основанието си административният орган не е имал предвид отклонение от ПУП. Той е имал предвид останалите основания по точките на чл.154, които дават възможност за отклонение от строителните книжа, одобрени и включени в съответствие с издадената виза. В този смисъл считам, че е ирелевантно поставянето на допълнителен въпрос с оглед направеното в днешно съдебно заседание уточнение. Считаме, че няма непълен текст на заповедта. Това е опит за шиканиране на процеса.

 

Съдът като взе предвид изявлението на адв.М., а също така и след като съобрази изслушаното в днешно съдебно заседание заключение на вещото лице, КОНСТАТИРА, че административната преписка по делото действително не е представена в нейната цялост, като предвид посоченото от административния орган основание, послужило за издаване на процесната заповед, съдът намира за необходимо делото да бъде попълнено с допълнителни доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 7-дневен срок, считано от днес да попълни представената по делото административна преписка в нейната цялост, като в тази връзка представи изготвената строителна документация във връзка с реализираното процесно строителство.

 

 

Адв.М.: Оттеглям доказателственото си искане за назначаване на допълнителна експертиза.  Моля, предвид изявлението на ответната страна, че реализираното строителство в обема и параметрите, в които е извършено е в съответствие с предвижданията на ПУП, да се обяви този факт за ненуждаещ се от доказване и в този случай оттеглям искането за допълнителна експертиза.

 

Съдът, като съобрази изявленията на пълномощниците на страните относно съответствието на процесното строителство с предвижданията на ПУП,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТДЕЛЯ като безспорно и ненуждаещо се от доказване обстоятелството, че процесното строителство съответства на предвижданията на ПУП за имота. 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 04.05.2015г. от 13.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.58 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: