ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 30.06.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тридесети юни                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 719 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.32 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Я.Р.Ф., редовно уведомена, се явява лично и с адв.С., който представя пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Н.Я.Ф., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.Я.Ф., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Я.Ф., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, се представлява от адв.Й., който представя пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.С.: Поддържам жалбата срещу атакуваната заповед на кмета на Община Созопол, както и поддържам направените с нея доказателствени искания относно разпит на двама свидетели, с показанията на които ще установяваме обстоятелствата кога е изградена жилищната сграда и в частност обектите, за които се твърди, че са незаконни.

 

         Адв.Й.: Оспорваме жалбата по мотиви и съображения, които са изложени в оспорваната заповед. Считаме за неотносимо искането за събиране на гласни доказателства, с оглед съществото на спора и неотносимостта за установяване на факта относно момента на застрояването, предвид че нарушението, което се твърди от административния орган е такова по смисъла на чл.154 от ЗУТ. Става дума за незаконно строителство и моментът на изграждането на самия строеж е ирелевантен.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Намира доказателственото искане на жалбоподателя за събиране на гласни доказателствени средства, посредством които да се установи периода на изграждане на процесния строеж, квалифициран от административния орган като незаконен такъв, за неоснователно, като в тази връзка съдът не констатира относимост на така заявеното доказателствено искане към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането процесуалния представител на жалбоподателя за събиране на гласни доказателствени средства по делото.

 

 

Адв.С.: С оглед на това определение, искаме назначаване на съдебно-техническа експертиза, за която моля да ми дадете възможност да депозирам в писмен вид въпроси, с препис за ответната страна.

Адв.Й.: Моля да имате предвид обстоятелството, че става дума за нарушение по чл.154 от ЗУТ и то се установява по проектите.

 

Съдът, като взе предвид искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, доколкото посредством същата биха се установили правнозначими за решаване на делото факти, намира, че на страната следва да се даде допълнителна възможност в тази насока, като по отношение на нейната относимост и основателност съдът ще взе становище в закрито заседание.

         Поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес да депозира по делото допълнителните си доказателствени искания.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.11.2014г. от 14.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.38 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: