ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 08.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осми октомври                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 718 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:57 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.И., редовно уведомена, не се явява. Вместо нея се явява адвокат С., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице инж. С.Б..

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

С.Г.Б. – 63 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ С.: Моите въпроси са свързани с годината на изграждане на постройката, затова моля да ми дадете възможност в следващо съдебно заседание да ангажирам гласни доказателства относно годината на извършване на строителството.

Въпроси нямам към вещото лице. Да се приеме заключението, нямам възражения.

 ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси, да се приеме заключението.

ВЪПРОС НА СЪДА: Дали сте проверявала в този вид, понеже има отстояния от граници, към момента съответства ли на подробния устройствен план тази постройка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: В действащия ПУП са нанесени двете стари сгради

ВЪПРОС НА СЪДА: Така, както е изградена, казвате че тя е върху двете стари сгради?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Тя е върху тях и съм нанесла как изглежда. Представям към експертизата копие от кадастралния регулационен план, в който са нанесени двете стари сгради и с молив съм отразила какво е състоянието към момента. В този си вид постройката не съответства на предвижданията на действащия ПУП, с оглед установените от мен отстояния от регулационните линии.

АДВОКАТ С.: Така, както е изпълнена от западната страна, с оглед на наведените отстояния, които не са съобразно ПУП-а, изцяло нова ли е по своята естество постройката, т. е. в частта, която касае западната страна на имота с намалени отстояния?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Постройката е нова.

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и да предели възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. С.Б..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес с писмена молба да посочи какви гласни доказателства иска да бъдат събрани за изясняване на спора.

УКАЗВА, че при неизпълнение на това задължение делото ще бъде разгледано при събраните до момента доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 05.11.2014 г. от 11:30 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: