ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 11.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На единадесети юни                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 718 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.И., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адвокат С., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата лица, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо Председател, поддържам жалбата ведно с представените доказателства с нея.

Моля да приемете комплектованата административна преписка.

Имам доказателствени искания, а именно искам допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроси, които съм формулирала в писмена молба, която представям, с оглед основната ми теза, че се касае до пристройка към съществуваща сграда, а не до новоизградена. В тази връзка представям скица с виза с копие за ответната страна, а именно по отношение на съществуващата построй е указано изготвяне на инвестиционен проект за преустройство и пристройка на съществуваща жилищна сграда. В тази връзка уважаема госпожо съдия, тъй като РДНСК е стъпил изначално на един констативен протокол, изпратен от община Царево, моля да призовете един от съставителите за установяване на обстоятелството как са определили периода на извършване на строежа, защото видно от заповедта приемат констатациите в протокола.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете извадка от регулационен план, видно от която в имота има нанесена паянтова сграда, скица на поземлен имот без да е нанесена сграда и една снимка.

Не възразявам по искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

Моля да приемете административната преписка.

По искането за допускане до разпит в качеството на свидетели на актосъставителите, считам че производството ни е образувано с констативен акт от служителите на РДНСК и е без значение констативния протокол, макар и формално изписан в заповедта.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от страните в днешно съдебно заседание.

Следва да бъде уважено искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани от адвокат С. в писмена молба, представена в днешно съдебно заседание.

Като неоснователно следва да бъде отхвърлено искането за допускане до разпит в качеството на свидетел на едно от лицата, подписали констативен протокол от 19.09.2011 г. В този протокол са отразени факти, които ще бъдат проверени и от вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, а отделно от това констативният протокол представлява доказателство, което ще бъде ценено наред с останалите доказателства, представени по делото.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от страните в днешно съдебно заседание.

ОТХВЪРЛЯ искането за събиране на гласни доказателства, формулирано от адвокат С. в днешно съдебно заседание.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в нарочна молба, представена от адвокат С. в днешно съдебно заседание.

За вещо лице НАЗНАЧАВА инж. С.Б..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 20-дневен срок от днес.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.10.2014 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: