ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 30.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети юни                                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Г. М.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 717 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 09:00 часа се явиха:

   

ИЩЕЦЪТ А.Н.Т., редовно призован, се явява лично и с адвокат Т., преупълномощена от адвокат К., представя пълномощно.

 

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнения на наказанията” гр.София, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

         

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се явява прокурор Г. М.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изясняване на фактическата страна.

 

АДВОКАТ Т.: Уважаема г-жо съдия, от името на доверителя ми, поддържам исковата молба, както и молбата от 01.06.2015година и всички искания по доказателствата, направени с нарочната молба и с исковата молба.

Моля за следващото съдебно заседание при условията на призоваване да бъдат разпитани двама свидетели, а именно М.Ц.М. от VІІІ група, килия 401 и Т.Ж.И. група VІІІ, килия 407 за установяване на обстоятелствата посочени в исковата молба.

Оттегляме единствено искането за предоставяне на досието на ищеца. Всички останали искания ги поддържаме.

Моля да задължите административния орган да представи копие от проведено лечение на хепатит В, тъй като доверителят ми е боледувал през 2011година и е поискал от Медицинската служба към Затвора Бургас да се сдобие с копие от здравния  картон, но му е било отказано. Хепатит В е болест на мръсните ръце и за това искаме здравния картон, именно необходим ни е да докажем лошите условия. Моля да се изиска здравния картон, който се намира в Медицинската служба към Затвора Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Г-жо председател, оспорвам исковата молба по основание и размер. По отношение допълнителната молба, с която са направени доказателствени искания от ищеца, съм изразил писмено становище от 17.06.2015година, приложено по делото, което поддържам. С това становище съм изразил, както и впрочем и в писмения ни отговор, че всички искани документи с изключение на частните, изхождащи от Затвора Бургас са общодостъпни документи и могат да се видят на сайта на Министерски съвет. Аз притежавам тези документи от интернет сайта на Министерски съвет и  една част от тях съм изпратил лично на адвокат К. и ги притежава и той.  Ако се нуждае от тях може да ги представи лично той.

Моля да се съобразите с писменото становище, което съм изпратил по делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Запозната съм с исковата молба и отговора на ответника. Искът е процесуално допустим. Относно доказателствените искания, относим към предмета на доказване е разпитът на двама свидетели, както са поскани от ищеца. По отношение на искането за съдебно-техническа експертиза, считам същото за неотносимо към предмета на доказване, тъй като обстоятелствата които следва да се установяват с нея биха могли да бъдат  установени и със свидетелските показания. По отношение на останалите доказателствени искания, предоставям на съда.

 

Съдът с оглед направените изявления и изясняване на обстоятелствата по делото, на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО:

 

Производството е образувано по искова молба на А.Н.Т. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанието" гр.София. С исковата молба се претендира обезщетение за неимуществени вреди в размер на 20 000,00 лева, мораторна лихва върху главницата в размер на 10 097,76 лева за периода от 15.04.2010г. до 15.04.2015г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба - 07.04.2015г., както и направените разноски. Вредите се твърдят, че са в следствие на пренаселени и тесни килии, съставляващо неосигуряване на достатъчно лично пространство, а такова под нормативно установения минимум съгласно чл.43, ал.3 от ЗИНЗС, както и за неосигуряване на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, в нарушение на чл.43, ал.4 от ЗИНЗС.

Ответникът в представения писмен отговор по делото, оспорва исковата молба като недопустима, както  по основание, така и по размер. Към становището е приложено становище с рег.№1561/14.05.2014г. от ИСДВР Ленко Иванов.

 

По делото е ПОСТЪПИЛА молба вх.№5098/01.06.2015г. от ищеца, с която на основание чл.192 от ГПК моли да бъде изискано от Омбудсмана на РБългария копие от аналитичния доклад за състоянието на местата за лишаване от свобода за м.януари-юни 2014година. Прави се искане на основание чл.190 от ГПК да бъде задължен ответника да представи Европейските правила за затворите, както и във връзка твърденията, че жилищните помещения са измазани и боядисани, да представи договорите за боядисване, съответно документи за закупени строителни и бояджийски материали за твърдяните ремонти, измазване и боядисване през последните пет години, таблици за полагащото се безплатно облекло, обувни артикули и спални принадлежности на лишените от свобода, т.е. вещево доволствие, програмата по §11 от ПЗР на ЗИНЗС. Иска се на основание чл.176 във вр. чл.177 ал.1, т.2 от ГПК да  се разпореди законния представител на ответното дружество да се яви в съдебно заседание и да отговори на четири поставени въпроси в молбата, както и да бъде допусната съдебно-техническа експертиза с формулирани въпроси в молбата.

В  отговор е постъпило писмено становище от процесуалния представител на ответника вх.№5794/18.06.2015г., с което възразява по направените искания.

 

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам възражение по доклада на съда. Да се уважат доказателствените ни искания, така както са направени.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам възражение по доклада. Моля да бъдат взети предвид възраженията, които съм направил в писменото ми становище приложено по делото, във връзка с доказателствените искания на ищеца.

 

ПРОКУРОРЪТ : Нямам възражение по доклада.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените  с жалбата и с писмения отговор писмени доказателства.

 

ДОПУСКА при условията на призоваване исканите от ищеца двама свидетели, а именно М.Ц.М. от VІІІ група, килия 401 и Т.Ж.И. група VІІІ, килия 407, които да бъдат призовани за следващото съдебно заседание  в Затвора Бургас.

 

По искането за допускане на съдебно-техническа експертиза,   съдът счита, същото за неоснователно, доколкото няма пречка  посочените обстоятелства да бъдат установени посредством свидетелските показания на допуснатите свидетели, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането за допускане на съдебно-техническа експертиза за установяване на обстоятелствата посочени в исковата молба.

 

По отношение на искането да се яви лично в съдебно заседание законния представител на ответното учреждение и да отговори на поставените от процесуалния представител на ищеца въпроси, съдът счита същото за неоснователно, тъй като същите са неотносими към предмета на делото и посредством тях няма да се установят обстоятелства относно основателността на исковата претенция, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането да се задължи законния представител на ответника да се яви в съдебно заседание и да отговори на поставените от процесуалния  представител на ищеца въпроси в молба от 01.06.2015година.

 

По отношение на искането да се да се изиска от Омбудсмана на РБългария копие от аналитичния доклад за състоянието на местата за лишаване от свобода за м.януари-юни 2014година, да се задължи ответника да представи програмата по § 11 от ПЗР на ЗИНЗС и Европейските правила на Затворите, съдът счита същите за неоснователни, тъй като посочените документи се намират на интернет страницата на  Омбудсмана на РБългария, съответно на Министерския съвет, те са общодостъпни документи и няма пречка съдът и страните да се запознаят с тях, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането да се да се изиска от Омбудсмана на РБългария копие от аналитичния доклад за състоянието на местата за лишаване от свобода за м.януари-юни 2014година.

ОСТАВЯ без уважение искането да се да се задължи ответника да представи програмата по § 11 от ПЗР на ЗИНЗС и Европейските правила на Затворите.

 

По отношение на искането да се задължи ответника да представи договори за боядисване, съответно строителни и бояджийски материали за твърдяните ремонти, измазване и боядисване през последните пет години, същото е неоснователно, доколкото такива твърдения липсват в представения писмен отговор от ответника, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането да се задължи ответника да представи договори за боядисване, съответно строителни и бояджийски материали за извършени ремонти, измазване и боядисване през последните пет години.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно 14 дни преди следващото съдебно заседание да представи утвърдените от министъра на правосъдието таблици за полагащото се безплатно облекло, обувни артикули  и спални принадлежности, т.е. вещово доволствие, ведно с доказателства за раздадените до момента вещи на ищеца през  процесния период, както и Правилник за вътрешния ред на Затвора Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

ИЩЕЦЪТ Т.: Няма какво да кажа към момента. Като извикаме свидетелите, те ще кажат. Трябва да го отложим това дело.  Няма ги документите по делото за болестта ми и моля да се приложат.

 

Съдът счита, така направеното искане от ищеца Т. за прилагане на документните за неговото заболяване за основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно 14 дни преди следващото съдебно заседание, да представи находящата се при него медицинска документация относно боледуването на ищеца А. Т. от хепатит В.

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът с оглед становището на страните и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 20.10.2015година от 09.00часа, за която дата и час страните уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

Да се ПРИЗОВАТ свидетелите М.Ц.М. от VІІІ група, килия 401 и Т.Ж.И. група VІІІ, килия 407, в Затвора Бургас.

 

Да се ПРИЗОВЕ ищецът в Затвора Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9.31  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: