ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 26.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и шести май                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 716 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Глог 2010” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт №Р-02-1401060-091-01/16.01.2015г. издаден от органи по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден изцяло с решение № 80/18.03.2015г. на директора на Дирекция „ОДОП”Бургас при ЦУ на НАП.

Производството е по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК

 

АДВОКАТ М. – Поддържам жалбата.

Моля да се допусне назначаване на съдебно-счетоводна експертиза с задачите, които ще формулирам допълнително в срок предоставен ми от съда, с копие за ответника. Със събирането на тези доказателства целим да докажем дали реално са извършени доставките. По посочените ревизионни актове в решението на директора на „ОДОП” има заведени дела за оспорването им. Всичките дела, които са висящи в момента, са за ДДС, но за други периоди.

Засега нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам жалбата. Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства.

След като бъдат представени въпросите към съдебно-счетоводната експертиза ще мога да изразя становище по това доказателствено искане. По принцип не възразявам да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от ревизионната преписка, съгласно опис на л.36-37, л.245 от делото, както и решение № 80/18.05.2015г.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес, да представи по делото конкретно формулирани въпроси към съдебно-счетоводната експертиза, която желае да бъде назначена по делото.

УКАЗВА на страните, че съдът ще се произнесе по искането за назначаване на експертиза, когато страната формулира и представи по делото конкретни въпроси.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.10.2015г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: