ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№……….              дата 19 април 2010 год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 19 април 2010 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело 716 по описа за 2010 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

            От Районна прокуратура – Бургас е изпратено по компетентност за разглеждане депозирано от НПО “Движение Антимафия”, с председател Г.Д. искане за издаване на разпореждане, което по реда на тълкуването може да бъде квалифицирано като такова за спиране действията на административен орган, препятстващи извършването на протест, организиран чрез изграждане на грамада от камъни под Часовника до сградата на община - Бургас. 

            С разпореждане от 01.04.2010 год., съдията-докладчик е оставил без движение жалбата, с указания в 7-дневен срок жалбоподателят да внесе дължимата държавна такса за оспорване в размер на 10 лева, да представи доказателства за правосубектност, както и да уточни искането си до съда с оглед изясняване предмета на спора, както и с оглед приложимия процесуален ред за разглеждане на искането, с предупреждение, че в случай на неизпълнение производството по делото ще бъде прекратено.

Жалбоподателят е уведомен за указанията на съда със съобщение, редовно връчено лично на жалбоподателя на 07.04.2010 год.

В предоставения срок, както и към настоящия момент, указанията на съда не  са изпълнени и нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Поради изложените съображения и на основание чл.158, ал.3 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане искането на НПО “Движение Антимафия”, гр.Бургас, с посочен председател Г.Д. от *** за спиране действията на административен орган, препятстващи извършването на протест, организиран чрез изграждане на грамада от камъни под Часовника до сградата на община - Бургас. 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 716/2010 год. по описа на Административен съд – Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                       СЪДИЯ:…………………….