ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.05.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На девети май                                              две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 715 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

За жалбоподателя ЕТ „ФОБО-В.Б.“, редовно уведомен, не се явява представител.

За ответника - директор на дирекция „Контрол“ при ТД НАП Бургас, редовно уведомен, се явява юк. И., представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

ЮК. И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                           

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на ЕТ „ФОБО-В.Б.“, с ЕИК по Булстат ********, със седалище и адрес на управление - ********, представлявано от управителя В.Д.Б. против заповед за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ № ФК-59-0265055/08.03.2018 г. на директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр. Бургас, с която на основание чл.186, ал. 1, т.1, б. „а“ ЗДДС е разпоредено „запечатване на търговски обект – фото „Фобо“, находящо се ******** и е забранен достъпа до него за срок от 10 /десет/ дни.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

Юк. И.: Оспорваме жалбата. Представям и моля да приемете като допълнително доказателство по делото разпечатка от информационната система на НАП относно съставените на ЕТ „ФОБО-В.Б.“ ауан-и. Моля да се приеме административната преписка. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответника.

Приключва събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

Юк. И.: Уважаема г-жо председател, считам доводите, формулирани в жалбата,  инициирала настоящето съдебно производство за несъстоятелни, като в тази насока излагам следните аргументи: липсата на изготвен към момента на постановяване на оспорената заповед ауан е обстоятелство ирелевантно към настоящето производство, тъй като производството по издаване на ЗППАМ е отделно и необусловено от административнонаказателното такова. Това са две различни производства, които се провеждат по различен процесуален ред по ЗАНН и АПК.

На следващо място в хода на извършената от органите по приходи проверка  е разпечатан  дневен финансов отчет от дата 05.03.2018 г., от който е видно, че именно този ет стопанисва проверявания търговски обект. Липсват приложени по делото доказателства относно законосъобразно отчитане на извършената от органите по приходите контролна покупка на проверяваната дата в този търговски обект. Като вземете предвид изложените от мен обстоятелства и приложената преписка по издаване на оспорвания административен акт Ви моля да отхвърлите жалбата на ЕТ като неоснователна и недоказана и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:23 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: