ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и осми юни                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 715 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 9:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.С.С., редовно призован, не се явява. За него се явяват представители по пълномощно адвокат Д.С. и адвокат Н.Д., надлежно упълномощени, с представени пълномощни и адвокат Е.А., който представя пълномощно.

За ответника - началник на Служба „Геодезия, картография и кадастър” Бургас, няма представител.

За заинтересованата страна Община Бургас се явява юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Заинтересованите страни З.С.Х., В.С.Д. и А.М.Д., редовно призовани, не се явяват и не изпращат представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на процесуалните представители на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против отказ на началник СГКК Бургас с изх. № 17-115/16.03.2016г.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от жалбоподателя, с която иска към настоящото съдебно производство да бъдат присъединени адм.д. № 2506/2012г. и № 2465/2014г. и двете по описа на Административен съд Бургас, които счита, че имат отношение към настоящия спор. Със същата молба иска да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, към която е формулирал два въпроса.

 

АДВОКАТ А. – Поддържам жалбата на моя доверител. Поддържам доказателствените искания отразени в жалбата и тези в допълнителната молба, като ги допълвам с искане за допускане на гласни доказателства, чрез които ще се установява трайното материализиране на границите между двата съседни имоти - ПИ с № 948 и № 949, преди одобряване на кадастралната карта и кадастралния регистър, като твърдим, че тази трайна материализация съществува и понастоящем. Моля да ни предоставите възможност да уточним имената на свидетелите, това ще са съседи, собственици на съседните на процесния имоти.

АДВОКАТ Д. – Относно първият въпрос от молбата имаме предвид действащия кадастрален план, този преди създаване на кадастралната карта, който служи за създаване на кадастралния регистър.

АДВОКАТ А. - Имаме предвид кадастралния план на общите устройствените планове, действащи преди приемането на кадастралната карта и кадастралния регистър.

АДВОКАТ С. – В самата скица от кадастъра, където за имота не са посочени границите, на гърба на тази скица пише, че се издава въз основа на нотариален акт за имот №948, в самата скица е упоменат. Нотариалният акт противоречи, изрично са записани границите.

АДВОКАТ А. – Източникът е нотариален акт за собственост на нашия доверител.

Съда към адвокат А. – Искате съпоставка между документа за собственост и действащия към онзи момент кадастрален регистър на недвижимия имот и съпоставка на устройствените планове на Община Бургас.

АДВОКАТ А. – Да.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Моля да ни дадете срок, в който да дадем становище по така представената молба.

Представям решение №68 от 05.04.2016г. по гр.д. №6123 по описа за 2015г. на ВКС, четвърто гражданско отделение, с което се оставя без уважение молба за отмяна на влязло в сила решение №1667/25.11.2010г. по гр.д. № 3025/2010 на Бургаския районен съд за делба на недвижим имот с идентификатор 07079.612.155.

Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ А. – Втората фаза на делбата не е приключила. Доколкото ми е известно няма одобрен план за извършване на делба, няма инвестиционни проекти, няма такъв и то с години, поне три –четири години

АДВОКАТ С. – Относно искането ни за прилагане на адм.д. № 2465/2014г. по описа на Административен съд Бургас, в кориците на същото се намират писмени доказателства, които биха спомогнали изготвянето на исканата от нас експертиза, по него има експертизи, които доказват, че има два имота.

ВЪПРОС на СЪДА – Какво може да се ползва от старите дела. Експертизите по тези дела не могат да бъдат ползвани в настоящото производство.

АДВОКАТ А. – Биха могли да се ползват писмените и веществени доказателства, заповеди, скици, къде е била границата. Експертизата е инкорпорирана в решението на Административен съд Бургас, което изцяло възприема експертизата, не е само решението по адм.д.№2465/2015г. има други писмени доказателства, които вещото лице в настоящото производство би могло да ползва.

АДВОКАТ Д. – Има много неща - заповеди, схеми, извадки, които биха насочили най-малко вещото лице в работата му.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л. 7,8 и 9 от делото.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА адм.д.№2465/2014г. по описа на Административен съд Бургас, към което е приложено и адм.д.№2506/2012г. по описа на Административен съд Бургас.

ПРИЕМА за сведение решение № 68/05.04.2016г. по гр.д.№6123/2015г. на ВКС.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и извърши справка в Община Бургас, при ответника и на всякъде другаде, където е необходимо, да даде заключение по въпросите формулирани от жалбоподателя в нарочва молба с вх.№ 6069/10.06.2016г., като вземе предвид уточненията на втория въпрос направено от пълномощниците на жалбоподателя в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 350 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещото лице Д.С., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства, чрез разпита на един свидетел воден от жалбоподателя в следващото съдебно заседание, чрез който ще се установява, дали между имотите №948 и №949 е съществувала граница, материализирана на терена към датата на одобряване на кадастралната карта на гр. Бургас.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.10.2016г. от 11.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се призове вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9.58 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: