ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и седми май                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 715 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:55 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.С.С., редовно призован, не се явява. За него се явяват представители по пълномощно адвокат Д. С. и адвокат Н.Д., надлежно упълномощени, представят пълномощни.

За ответника - началник на Служба „Геодезия, картография и кадастър” Бургас, се явява представител по пълномощие адвокат В., надлежно упълномощена, представя пълномощно

За заинтересованата страна Община Бургас се явява юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Заинтересованата страна З.С.Х., редовно призована, отказва да получи призовката.

Заинтересованата страна В.С.Д., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна А.М.Д., нередовно призована - няма върнат отрязък от призовката.

 

АДВОКАТ Д. – Считам, че не следва да се дава ход на делото с оглед нередовното призоваване на заинтересованата страна.

АДВОКАТ С. – Поддържам казаното от адвокат Д..

АДВОКАТ В. – Също считам, че не следва да бъде даден ход на делото поради нередовното призоваване на заинтересованата страна.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Моля да не се дава ход на делото, предвид нередовното призоваване на заинтересованата страна.

 

Съдът, след като установи, че една от заинтересованите страни не е редовно призована за днешното съдебно заседание и като взе предвид становището на останалите страни счита, че ход на делото не следва да бъде даден, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на ДЕЛОТО.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.06.2016г. от 9.40ч., за която дата и час редовно призованите за днешното съдебно заседание страни са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове нередовно призованата страна.

ДАВА възможност на всички страни в 14-дневен срок от днес в писмен вид да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора, в това число искания за събиране на гласни доказателства и назначаване на експертизи.

ЗАДЪЛЖАВА страните да представят молбите си с копия за останалите страни.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.03часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: