ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 18.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осемнадесети октомври                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 715 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12:10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.С.С., редовно призован, се явява лично и с представители по пълномощие адвокат Д.С., адвокат Н.Д. и адвокат Е.А., надлежно упълномощени, с представени пълномощни по делото.

За ответника - началник на Служба „Геодезия, картография и кадастър” Бургас, няма представител.

За заинтересованата страна Община Бургас се явява юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Заинтересованите страни З.С.Х., В.С.Д. и А.М.Д., редовно призовани, не се явяват и не изпращат представител.

Явява се вещото лице Д.С..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото.

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението по назначената съдебно-техническа експертиза е постъпило на 10.10.2016г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Д.С.С., 49г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Представила съм заключение, което поддържам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – Моля вещото лице да констатира, дали това е заповедта от 1999г., с която последно е изменен устройствения план? Представям заповед № 1150/22.11.199г. ведно със схема № 738/08.10.1999г.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Да, с тази заповед е направена последната промяна на кадастрален план. Това изменение касае източната граница.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – Така представената заповед с нейния графичен материал различава ли се от извадката от стр. 3 на вашето заключение и в каква част?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – С представената заповед от 1999г. и приложения към нея графичен материал, който е идентичен с посочения от мен на стр. 3 от заключението ми, се измества навътре съществуващата източна граница на парцел ІІІ-949, 948 и се премахва границата, която е отбелязана по средата на имота от източната страна на масивната жилищна сграда, която е нанесена вътре. УПИ-то е по сините и червените черти на схемата към заповед №1150/22.11.1999г.

Собственикът става един и същ на двата имота и за това се премахва границата между тях и се обособява един имот. Изменението касае имот 948. Било е празно, означен е бетона около трафопоста, не е било имот.

Парцелът е по червената линия, уличната регулация е червената прекъсната линия, червени и сини са регулация, черните са кадастър, синята е регулация, бордюр, а това е улична регулация.

Парцелът тогава е УПИ, било е по червената линия, те правят имот 948. Границата на парцела и имота съвпада, просто е изместена .

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – Съобразен ли е проекта за изменение на кадастралната карта?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – Изменението на кадастралната карта е съобразен с изменението на плана.

Източната граница не е по плана, дадена е до трафопоста. Според кадастралната карта границата е до трафопоста. В момента се иска изменение между имоти 948 и 949, това е от предложението за изменение.

В кадастралната карта е дадено цяло УПИ ІІІ, включен е имот 948 и имот 949, няма граници. Искането за промяна в кадастралната карта е искане да се нанесе границата между имоти 948 и 949, така както е според този план. Но понеже в момента е нанесено до трафопоста и те го разделят по средата. Това е по действащата КК, в момента искането е да се раздели така имота, без да се отбелязва източната граница. Границата 1, 2 , 3 и 4 е вярна, съвпада с плана и съвпада с КК.

ВЪПРОС на юрисконсулт Г. – Към момента на създаване на имота имало ли е трайни елементи, има ли на място нещо, което да указва наличието на граница, имало ли е граница?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. – В момента има граници, бетонови колове, ограда и мрежа.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Нямам други въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

ПРИЕМА представеното копие от заповед № 1150/22.11.1999г. на кмета на община Бургас, ведно с приложената към заповедта скица № 738/08.10.1999г.

 

Съдът пристъпи към изслушване на водения от жалбоподателя свидетел, допуснат в предходното съдебно заседание.

Въведе свидетеля в залата.

Сне самоличността му както следва:

В.М.М., 64 години, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Знаете ли имотът, за който се води спора за границата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Този имот го знам отпреди 1995г., тъй като през 1995г. работих частично изменение на кварталнозастроителен план на кв.128 на Централна градска част на гр.Бургас. Планът беше изработен върху извадка на действащия кадастър, с нанесена регулация и получена от община Бургас, миля че от инж. Васил Василев.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – В какво качество се занимавахте с тази разработка?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Аз бях проектант на частичното изменение на регулационния застроителен план в кв.128. Имахме и съседен имот.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Този имот съседен ли е на вашия?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Този имот е съседен до имот, който е съсобствен на съпругата ми.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Имате ли преки впечатления от имота?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – През 1995г. съществуваха два имота - имот пл.№ 948 и имот пл.№949. Същите имоти, със съгласие на собствениците на двата имота ги обединихме в един ъглов парцел ІІІ-948,949. Предвидено беше застроително петно, по-точно две застроителни петна, в рамките на всеки имот по границата между тях с фуга, две сгради по имотната граница. Две самостоятелни сгради, защото това са два самостоятелни имота, така че има две застроителни петна в рамките на всеки имот, по границата на имота, която съществуваше тогава, съществуваше на място – доколкото си спомням телена мрежа, една паянтова сграда в имот 948 и павилион имаше по него време.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Телената мрежа до кога я имаше?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – До 2010г. оградата я имаше на място. След това я събориха и стана едно общо място, където паркираха автомобили. Предполагам, че основите на тази телена ограда са още в земята.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – След премахване на оградата, има ли останали трайни следи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Според мен основите на бетоновите колове са там и могат да се открият лесно.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – А в момента има ли ограда?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Казах, че оградата е съборена. Преди две седмици ходих там, в съседство имаме жилище. В момента няма ограда, беше съборена, но основите са в земята.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – Имате предвид цялата ограда ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Това, което съм видял е мястото, където минават колите, откъм ул.Любен Каравелов. Мястото от където влизат колите е съборена. Оградата беше от колове с тел.

АДВОКАТ С. – А в останалата си част съществува ли ограда?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Не мога да отговаря, казах там където е западната граница е съборена, зад павилиона не съм влизал и не знам дали съществува, имам предвид по ул. Анушка Драгиева, оттам не минавам и не мога да кажа.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Ако може да покажем на свидетеля картата от заключението на вещото лице.

Съдът предяви на свидетеля скицата към заключението на вещото лице.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. –Това е улица, това беше единият имот, тук има застроително петно по имотна граница в съгласието на всички. Оградата, за която говорим, е между двата имота. От ул. Любен Каравелов се влиза, има метален павилион, от тук се влиза с коли, до имотът на съпругата ми. Имотът на съпругата ми е 936.

В момента не съществува ограда в частта към нашия имот, сега видях, че я събориха и влизат коли, но тази имотна граница я има в картоните, които са в Общината и в карнетките, които са към тях.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – А има ли бариера на входа за автомобилите?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – На ул. Любен Каравелов има бариера с катинар.

Абсолютно сигурен съм, че основите в частта на границата ги има. Но отзад не съм ходил и не мога да кажа. До 2010 оградата я имаше.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Нямам повече въпроси.

АДВОКАТ А. – Нямаме повече въпроси.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

АДВОКАТ А. – Нямаме други искания по доказателствата. Моля да се даде ход по същество.

Представям списък на разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ – Искам да представя решение на ВКС 68/05.04.2016г.  по гр.д. 6123/2015г., по което жалбоподателят е страна, но същото е със заличени имена. Аз не възразявам, че има съответствие на инициалите и ако и ответната страната не възразява, нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ С. – Това е решение, което касае нашият доверител и същото е представено по делото.

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания, на осн. чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д. – Моля от името на нашия доверител да уважите жалбата. Подробни съображения ще изложим в писмена защита, в срок определен ни от съда.

Моля да ни бъдат присъдени разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Оспорвам жабата като незаконосъобразна и неправилна, като моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение, като възразявам по отношение размера на адвокатския хонорар, като считам, че е прекомерен.

РЕПЛИКА на АДВОКАТ А. – Искаме разноски само за един адвокат, а се явяваме трима и не считам, че размера на възнаграждението е прекомерен.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалните представители на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представят писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на заинтересованата страна , като срокът за него 16 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.46 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: