ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 24.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти юни                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 715 по описа за  2015 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

         За жалбоподателя Т.Т.С. - редовно уведомен, се явява адв.  К. с пълномощно по делото.

         За ответника - Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” София - редовно уведомен, се явява юк. Л. с пълномощно по делото.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА ЖАЛБАТА на Т.Т.С. ***, срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и марките за директни плащания за 2010г. с изх.№ 02-020-6500/4748 от 25.03.2015 г. на ИД на ДФ „Земеделие” София.

 

         Адв. К.: Поддържаме подадената жалба по съображенията подробно изложени в нея. Да се приеме административната преписка. Поддържаме доказателственото искане за прилагане на адм. дело № 2815/2012 г. на АССГ и приобщаване като доказателство по делото, с оглед факта, че обжалваното уведомително писмо касае проведената съдебна процедура и събраните доказателства пред АССГ са относими към настоящото дело. В предходното административно дело беше изслушана и приета съдебно-техническа експертиза, която е послужила за постановяване на съдебното решение и мотивите към него, че към момента на подаване на заявлението през 2009 г. административният орган не е предоставил актуална ортофотокарта. В този случай, единственият изход на административния орган е да оторизира поисканите от нас суми в заявлението, тъй като допуснатите пропуски и нарушения не може да се санират в един бъдещ административен процес, но вместо това административният орган издаде обжалвания административен акт, който преповтаря в същността си вече отменения от съда административен акт. От съществено значение е приложението на цитираното административно дело, тъй като в него са събрани всички доказателства допустими по АПК и не е необходимо повторно да се събират събрани вече доказателства, относно допустимостта на слоя и последващите промени.

 

         Юк. Л.: Оспорвам жалбата. Моля да се приемат представените с административната преписка доказателства. Поддържам искането да се приложи адм. дело № 2812/2012 г. АССГ, за да може съда да извърши преценка на противоречието на настоящото писмо с мотивите на съда. По него се съдържа приетата и неоспорена съдебно-техническа експертиза. Моля да назначите нова съдебно-техническа експертиза,  тъй като към онзи момент вещото лице е ползвало само ИСАК, а не данни от МЗХ. Моля при допускане на нова съдебно-техническа експертиза на вещото лице да се укаже след проверка в МЗХ да извърши дешифриране на приложените в СИЗП снимки на актуалния за годината слой. Представям молба с конкретни въпроси към вещото лице.

 

         Адв. К.: Противопоставям се по искането за назначаване на експертиза в настоящото производство, тъй като беше назначена такава във вече приключилото с влязло в сила съдебно решение по адм. дело № 2815/2012 г. по описа на АССГ, където вещото лице изчерпателно е взело становище по всички въпроси, зададени от двете страни в процеса, които са идентични с посочените в настоящото административно производство и е изяснена фактологията по случая и считам, че назначаване на повторна експертиза не е необходимо в настоящото производство. Въпросите, формулирани в молбата, представената в днешното съдебно заседание, са идентични със зададените поставени от колегите в предходното дело. След като изиска поисканото от нас административно дело и се запознае със съдържанието на експертизата, съдът в закрито заседание, да се произнесе за нуждите на назначаване на нова съдебно-техническа експертиза. Противопоставям се по назначаването на нова съдебно-техническа експертиза, тъй като смятам, че това би натоварило процеса, а и вече има изслушана по това уведомително писмо експертиза за допустимия слой. Въпросите, зададени в писмената молба, повтарят в голямата си част въпросите по цитираното дело.

         Моля, ако прецените, че е необходимо назначаване на експертиза, да ни дадете допълнителен срок за поставяне на задачи към експерта.

 

         По повод доказателственото искане на процесуалния представител на жалбоподателя за представяне на адм. дело № 2815/2012 г. по описа на Административен съд София-град, намира същото за неоснователно, тъй като относимите доказателства по настоящото дело следва да бъдат събрани в настоящия процес, а не бъдат приобщавани от друго дело

         Ето защо и по доказателствата Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представени с административната преписка писмени доказателствата

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ИСКАНЕТО за приемане като доказателство по настоящото дело на административно дело № 2815/2012 г. по описа на Административен съд София-град.

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки да отговори на въпросите поставени от процесуалния представител на ответника, формулирани в нарочна писмена молба, представена в днешното съдебно заседание като  след проверка в МЗХ да извърши дешифриране на приложените в СИЗП снимки на актуалния за годината слой.

         НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещо лице И.Б., при депозит в размер на 500,00 лева, вносими от ответника в 14-дневен срок, считано от днес.

         ЗАДЪЛЖАВА Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” София да представи, надлежно заверени, Уведомление № 02-020-600/4748 от 18.02.2015г., писмо с изх. № 02-260-6500/4748 от 14.01.2015г. и писмо вх.№ 13-181/14.01.2015 г., в 14-дневен срок, считано от днес.

         ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя да постави допълнителни въпроси към допуснатата съдебно-техническа експертиза, които да бъдат формулирани в нарочна писмена молба с препис за ответната страна, в 7-дневен срок, считано от днес.

        

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.10.2015 година от 10,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след заплащане на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: