Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№919

 

гр. Бургас, 27. 05. 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на осми май през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Й.Б. и с участието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 715/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от К.П.К. от гр.***, чрез адвокат В.Д.В. от БАК, против решение № 283/20.22.2014г., постановено по н.а.х.д. № 4768/2013г. на Районен съд гр. Бургас. С решението е изменено наказателно постановление № 325 от 16.09.2013г., издадено от кмета на община Созопол, с което за нарушение на чл. 7б от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, на касатора е наложена глоба, като размерът на глобата е намален от 300 лв. на 137 лв.

Касаторът твърди, че решението е неправилно. Твърди, че са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, довели до ограничаване на правото му на защита. Излага съображения за незаконосъобразност на наказателното постановление. Иска да бъде отменено обжалваното съдебно решение, а по съществото на спора – да бъде отменено и наказателното постановление. В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът – кмета на община Созопол, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира, че съдебното решение е законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Решението на Районен съд гр. Бургас е правилно. 

Основавайки се на събраните по делото доказателства, районният съд е приел за установено, че с деянието си К.П.К., на 08.08.2013г., е нарушил чл. 7б от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол, поради което правилно му е наложено административно наказание „глоба”. Правилен е и изводът, че размерът на наложената глоба е завишен, поради което следва да се намали.

Разпоредбата на чл.7б от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, предвижда забрана за използване на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения без необходимата шумоизолация, както и в откритите в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси: - от месец октомври до месец април включително – след 22.00 часа до 07.00 часа; - от месец май до месец септември включително – след 23.00 часа до 07.00 часа. В конкретния случай не се спори между страните, че на посочената дата К.П.К., като управител на питейно заведение на къмпинг „Смокиня” е позволил използването на озвучителна техника за озвучаване на заведението след 23.00 ч., за което и на основание чл.32, ал.1 от цитираната Наредба е бил наказан с глоба в размер на 300 лв.

Съгласно чл.12 от ЗАНН, административните наказания се налагат с цел да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздействува възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

Неоснователно е възражението, че по делото няма доказателства за извършеното от касатора административно нарушение, с което е нарушено правото му на защита. Ирелевантно за спора е допуснатата от наказващия орган фактическа грешка в наименованието на дружеството стопанисващо заведението, в което касаторът е изпълнявал възложената му дейност и където е осъществено административното нарушение. Последното следва от факта, че в съставения акт за установяване на административно нарушение (АУАН) административно-наказващия орган е посочил достатъчно ясно както датата и мястото на извършване на нарушението, описанието на нарушението и обстоятелствата при които е било извършено, така и разпоредбите, които са нарушени, с което е изпълнил изискването на чл. 42, т. 3-5 от ЗАНН. В настоящия случай допуснатия порок на АУАН е отстранен по силата на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН, която норма постановява, че наказателно постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина.

Неоснователно е и възражението на касатора, че с наказателното постановление (НП), е наложено наказание срещу юридическо лице. Както от отразеното в АУАН, така и от изложеното в НП е видно, че административното наказание „глоба“ е наложено само на физическото лице К.П.К., а не на друг правен субект. Последното правилно е установено и от първоинстанционния съд. 

По делото няма данни наказаното лице да е извършило друго нарушение, както и от извършеното нарушение да са настъпили вредни последици за други лица, поради което касационния съдебен състав намира, че целта на наказанието, ще бъде постигната и с налагането на глоба в размера, определен с обжалваното съдебно решение – 137 лева.

В хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, а с оглед на събраните доказателства правилно и законосъобразно на К.П.К. е бил съставен акт за установяване на административно нарушение и в последствие е издадено наказателно постановление.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила като е правилно и законосъобразно.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 283/20.02.2014г., постановено по н.а.х.д. № 4768/2013г. на Районен съд гр. Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                     2.