ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 808          10.04.2018 година,   гр. Бургас

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на десети април две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 714 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от ЕТ „Фобо- В.Б.“ с ЕИК ***против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-63-0268891/09.03.2018 г., издадена от зам.-директор в дирекция „Контрол“ при ТД на НАП- Бургас.

С разпореждане № 1303 от 16.03.2018 г. жалбата е оставена без движение и на жалбоподателя са дадени указания да представи в 7-дневен срок от съобщението доказателство за заплатена държавна такса за производството в размер на 10 лева по сметката на Административен съд- Бургас. Съобщението за тези указания е върнато в цялост с отбелязване от 21.02.2018 г., че лицето отказва да го получи. В предоставения 7-дневен срок нередовностите не са отстранени. Вместо това е депозирана молба с вх. №3990 от 05.04.2018 г., с която едноличният търговец заявява, че оттегля оспорването и моли да бъде прекратено производството по делото.

Съдът, с оглед бездействието на жалбоподателя да изпълни дадените указания, намира, че са налице основанията на чл. 158, ал.3 от АПК, поради което нередовната жалба следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да се прекрати. Изпълнени са и процесуалните изисквания на чл. 155, ал.1 и ал.3 от АПК, предвид заявеното в писмена форма оттегляне на оспорването, с което съдът е десезиран от разглеждания спор. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Фобо- В.Б.“ с ЕИК ***против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-63-0268891/09.03.2018 г., издадена от зам.-директор в дирекция „Контрол“ при ТД на НАП- Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 714/2018 г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

СЪДИЯ: