ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 28.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и осми септември през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 714 по описа за 2016 година.                  

   

    На именното повикване в 14:36 часа, при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК, на второ четене се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Торичели” ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

           

  ОТВЕТНИКЪТ - директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. : Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

Съгласно указания на съда е постъпило становище вх.№6423/21.06.2016г. от жалбоподателя „Торичели”ЕООД, в което се заявява, че няма да ангажират допълнителни доказателства, включително и искане за съдебна експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛ М.: Известно ни е становището на оспорващия. Нямаме други доказателствени искания и няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането им.

 

СЪДЪТ счита, че делото не е изяснено от фактическа страна и следва служебно да допусне съдебна експертиза за установяване на спорните факти.

Така мотивиран по доказателствата и на основание чл.171, ал.2, изр.2, предл.1 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА служебно съдебно-икономическа експертиза с вещото лице по която да извърши проверка в счетоводството на жалбоподателя и доставчиците „Солей 07” ЕООД и „Царево Файненс” ЕООД, като отговори  на въпросите:

             1. Има ли счетоводни документи или други документи и какви, в които да са отразени изпълнението на услугите/доставките за поддръжка и ремонт на перални машини и доставка на дърва, отразени в спорните фактури; направените разходи за тях, включително за доставяне на материали; за транспорта; за съхранението и използването им, както и извършените плащания по тях, както и има ли отчетени от доставчиците приходи от тези услуги/доставки.

   2. Вещото лице да отговори дали математически вярно са изчислени от приходния орган задълженията на „Торичели” ЕООД в оспорения ревизионен акт, както за главниците, така и за лихвите.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертиза в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщението по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото платежния документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице по делото С. В. А..

Вещото лице да се призове след представяне на доказателство за изцяло внесен депозит.

 

             УКАЗВА на жалбоподателя, че при непредставяне в срок на доказателства за платен депозит по допуснатата служебна съдебно-икономическа експертиза или възпрепятстване на вещото лице да изпълни поставените му задачи, съдът ще приеме, че страната създава пречки за събиране на допуснатото доказателство, с правните последици съгласно чл. 161 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, вр. с §2 от ДР на ДОПК, като съдът може да приеме, че оспорения ревизионен акт, предмет на настоящото производство, отразява вярно реалните факти, изложени в обстоятелствената му част, послужила за мотивиране на диспозитива на оспорения ревизионен акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да соча други доказателства на този етап.

 

За събиране на доказателства по изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-икономическата експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 09.11.2016година от 13.30 часа, за която дата и час страните са уведомени. Оспорващия уведомен по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщение до жалбоподателя с дадените в днешното съдебно заседание изрични указания, вкл. и за правните последици при неизпълнението им.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:43 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: