ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 08.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осми юни през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 714 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:21 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Торичели” ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

            ОТВЕТНИКЪТ - директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. : Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваване на страните, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Торичели”ЕООД против ревизионен акт № Р-02000215006618-091-001/22.12.2015г. на началник сектор „Ревизии” в дирекция „Контрол” при ТП на НАП Бургас, в частта в която е потвърдено с решение № 54/24.02.2016г. на директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, а именно за задължения по ЗДДС за период от 01.05.2013г. до 30.11.2013г. и ЗКПО за период от 01.01.2013г. до 31.12.2013година.

 

С определение №716/18.04.2016г. съдът е указал на страните доказателствената тежест и е допуснал представените с административната преписка писмени документи, като доказателства по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Считам, че тя е неоснователна Запознат съм с определение № 716/18.04.2016г. на съда. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Представената административна преписка е в цялост. В момента няма да сочим други доказателства. Оспорвам представените към жалбата доказателства, с изключение на приложените три броя извадки от б. сметка в Уникредит Булбанк. Заявявам, че оспорвам съдържанието на частните документи приложени към жалбата като считам, че те са съставени за настоящото производство.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допуснатите с определение №617/18.04.2016г. писмени документи, като доказателства по делото, както и тези приложени към жалбата под опис.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства включително и чрез искане за допускане на съдебна експертиза за установяване на обстоятелства по отношение на които съдът не разполага със специални знания, в 7-дневен срок от днес за ответника и от уведомяването за жалбоподателя.

 

УВЕДОМЯВА страните, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането на глоба на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК в размер на 100 лева на страната, която причини отлагане на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 28.09.2016г. от 14.30часа, за която дата и час страните – уведомени по чл.137 ал.7 от АПК.

Делото да се докладва в закрито заседание след изтичане на 7-дневния срок на страните за ангажиране на доказателства.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:30часа.

       

      

                  СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: