ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 27.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и седми май през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 714 по описа за 2015година.                  

            На именното повикване в 14:15 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в 14.20 се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Пав Мар Енд Ко” ЕООД, редовно призован, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ  директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед редовната процедура по призоваване на страните, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Пав Мар Енд Ко”ЕООД против ревизионен акт № Р-02-1401341-091-01/15.01.2015година издаден от главен инспектор по приходите  при ТД на НАП Бургас, в частта, в която е потвърден с Решение №86/25.03.2015година на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас и са определени дължимите задължения по ЗДДС в размер 42 560 лева за период 01.05.2014година – 31.05.2014година.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на ответната страна, че носи доказателствената тежест за установяване на фактическите констатации в ревизионния акт за оспорваната част, послужили като основание за определяне на дължимите от „Пав Мар Енд Ко”ЕООД задължения по ЗДДС в размер 42560 лева за период 01.05.2014г. – 31.05.2014г.

 

На основание чл. 171, ал. 4 от АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че не сочи доказателства за реалността на доставката, за която е издадена фактура от „ДОД КОНСУЛТ“ ЕООД и е отказано упражняването на данъчен кредит в размер на 42 560 лева.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

ДАВА възможност на юрисконсулт М. да изрази становище по жалбата и направи доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.:  Оспорваме жалбата. Представената административна преписка е в цялост, като при ответника не се съдържат други документи. Моля да се приеме преписката. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка документи като  доказателства.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването да сочи доказателства, включително и чрез ангажиране на съдебна експертиза, с оглед дадените указания в днешното съдебно заседание.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 07.10.2015г от 14.00 часа, за която дата и час ответника уведомен от днес, а жалбоподателя по чл.137, ал.7 от АПК.

Да се ИЗПРАТИ незаверен препис от протокола на жалбоподателя за изпълнение на указанията дадени в днешното съдебно заседание .

Делото да се ДОКЛАДВА в закрито заседание след изтичане на 7-дневния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.26 часа.

           

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: