Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 837                     Година 21.06.2011       Град Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на тридесет и първи май две хиляди и единадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар С.А.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 714 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на Р.Р.Т., М.Б.Г. и Р.Б.П. *** против одобрения със заповед № РД-09-4 от 07.01.2011г. на Областен управител на област Бургас план на новообразуваните имоти за м.”Сухото дере” и м.”Пирамидата”, землище на с.Изворище, общ.Бургас. В жалбата се сочи, че при направените измервания през 2010г. е констатирано, че земята е в повече със 165 кв.м. от тази посочена в нотариалния им акт и молят да им се даде възможност да я закупят на приемлива цена.

Ответникът - Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да се постанови решение с което да се отхвърли жалбата, като неоснователна.

Заинтересуваните страни Й.А.П. ***, редовно уведомена не изразяват становище по жалбата.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид събраните в хода на производството доказателства, намира за установено следното:

Със заповед РД-09-4/07.01.2011г. на Областен управител на област Бургас, обнародвана в ДВ бр.8/2011г. на основание § 4к, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към него на земеделски земи предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по § 4 от ЗСПЗЗ, за местността “Сухото дере” и местността „Пирамидата”, землище село Изворище, община Бургас. В срока по §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ заповедта е обжалвана от жалбоподателките. Като доказателство по делото е представен нотариален акт № 31, том ХІV, д.№ 8602/1993г. на Нотариус при БРС, с който жалбоподателките на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ са признати за собственици на земя за земеделско ползване с площ от 1 000 кв.м., парцел ХVІ, им.пл.№ 59, кв.2, в м.”Сухото дере” в землището на с.Изворище.

По допустимостта на производството:

Планът на новообразуваните имоти се изработва за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по § 4 от ПЗР от ЗСПЗЗ. С този план на всеки правоимащ по §4а и § 4б и се определя имот в съответствие с изискванията на § 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ. Посредством представения по делото нотариален акт жалбоподателките се легитимират като собственички на имот, който в плана на новообразуваните имоти е отразен с № 149.59, като частта от фактически ползвания от тях имот, с която се надвишава площта отразена в нотариалния им акт е включена в имот № 149.1005, записан на наследници на А.С.М., като бивш собственик. След като от представената извадка от ПНИ се установява, че при неговото изготвяне им е определен имот с площ по-малка от тази, която фактически ползват, подадената от тях жалба се явява процесуално допустима и следва да бъде разгледана по същество.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

Съгласно чл.28 ал.6 от ППЗСПЗЗ с плана на новообразуваните имоти на всеки правоимащ по § 4а и 4б в съответствие с изискванията на § 4з от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ се определя имот, като местоположението му се съобразява със съществуващите в него сгради и съоръжения или трайни насаждения, като имотите запазват границите и размерите си, когато площта им не надвишава 600 кв. м, съответно 1000 кв. м, и имат осигурен достъп до улица или път. Видно от изложеното законодателя е въвел като изискване при определяне на имотите местоположението им да е съобразено със съществуващите в него сгради, съоръжения или трайни насаждения, като имотите следва да запазят границите си и размерите, когато площта им не надвишава нормативно установената. В случая на жалбоподателките е определен имот с № 149.59, който е с площ от 1000 кв.м., която площ съответства на площта отразена в представения от тях нотариален акт и на предвиденото от законодателя ограничение за максимално допустима площ. Видно от представената скица, при определяне на имота е коригирана единствено югоизточната му граница, като по делото не са изложени твърдения и не са ангажирани доказателства при определяне и да са нарушени законовите изисквания, за нейното съобразяване със съществуващи в имота сгради, съоръжения или трайни насаждения. Също така, имота има осигурен достъп, посредством неговата югозападна граница, посочена като имот № 149.2003-улична мрежа.

Съгласно чл.28, ал.7 от ППЗСПЗЗ, разликата над 600 кв. м и над 1000 кв. м до фактически ползваната земя се възстановява на бившия собственик за образуване на нов имот (имоти) с размер не по-малък от 250 кв. м., като всеки нов имот се образува от една или повече съседни разлики, които се възстановяват на един и същ собственик, а разликите, от които не може да се образува нов имот, остават в имота, определен за ползвателя. В случая, частта от ползвания от тях имот е включена в съседния имот № 149.1005 и е определена за възстановяване на бившия собственик, като е образува нов имот в съответствие с изискванията на чл.28, ал.7 от ППЗСПЗЗ, поради което не съществува законова възможност, тази разлика да остане в имота на ползвателите и в последствие те да я заплатят, каквото искане е направено от жалбоподателките.

С оглед на изложеното, подадена от Р.Р.Т., М.Б.Г. и Р.Б.П. жалба се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.172, ал.2, предл.последно от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Р.Т., М.Б.Г. и Р.Б.П. *** против одобрения със заповед № РД-09-4 от 07.01.2011г. на Областен управител на област Бургас план на новообразуваните имоти за м.”Сухото дере” и м.”Пирамидата”, землище на с.Изворище, общ.Бургас, в частта относно имоти № 149.59 и 149.1005.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: