О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

  651/11.04.2017 година, град Бургас

 

Административен съд  - Бургас, в закрито заседание на единадесети април две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

 

разгледа адм. дело № 713/2017 година

           

Производството е образувано на 23.03.2017 година въз основа на определение № 1693/15.03.2017 година по адм.д. № 2484/2017 година на Административен съд – София, с което жалбата на „Топлоинженеринг“ ООД – Сливен с ЕИК *** против разпореждане за предварително изпълнение на заповед № А-О-249/30.12.2016 година на председателя на ДАМТН е изпратена по подсъдност на Административен съд – Бургас.

С разпореждане № 1936/27.03.2017 година, на основание чл. 158 ал.1 във връзка с чл. 151 т.3 от АПК, жалбата е оставена без движение като процесуално нередовна. На жалбоподателя е указано, в седемдневен срок от получаване на съобщението, да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 50 лева – за разглеждане на жалбата по същество.

Указанията за отстраняване на констатирания порок в жалбата са получени от жалбоподателя на 31.03.2017 година, чрез служителя М.М. (лист 4).

Законоустановеният срок за изпълнение на указанията е изтекъл на 07.04.2017 година (работен ден).

Към настоящия момент, процесуалната нередовност не е отстранена.

Неотстраняването на процесуалната нередовност възпрепятства разглеждането на спора по същество и е основание за оставяне на жалбата без разглеждане.

С оглед на изложеното, на основание чл. 158 ал.3 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Топлоинженеринг“ ООД – Сливен с ЕИК *** против разпореждане за предварително изпълнение на заповед № А-О-249/30.12.2016 година на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 713/2017 година.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаването му.

 

 

 

СЪДИЯ: